รูป สาโรช

นายสาโรช งามขำ

ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์

ประวัติ  

 

               วุฒิพงษ์ อินทรธรรม                    

นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม

 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ประวัติ  

                        วิศาล ศรีสุริยะ                   

นายวิศาล ศรีสุริยะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร 

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ประวัติ

                   รูป ดร.แสบ                  

นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ประวัติ

                  เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม               

นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม

       ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์    

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ประวัติ

 

 

           SASI               

นายศศิ  เจริญพจน์

           ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรอง         

คุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ประวัติ

            

                        นพวรรณ                    

นางนพวรรณ บัวมีธูป

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์

และบำบัดโรคสัตว์      

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ประวัติ

                       รักไทย งามภักดิ์                  

นายรักไทย งามภักดิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ

อาหารสัตว์อุตสาหกรรม 

 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

ประวัติ

                  ฐิตวัฒน์ จันทวร                 

นายฐิตวัฒน์  จันทวร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุ

สำหรับสัตว์ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ประวัติ

 

 

                รูปผชช.ธนิดา              

    นางธนิดา  หรินทรานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ประวัติ 

                       กฤติพิพัฒน์  รัตนนาวินกุล                   

 

นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล

    ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก        

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ประวัติ

                       ภาณุพันธ์  พงษ์เพ็ง                  

 

นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ประวัติ

   ยุทธนา  ชัยศักดานุกูล

                   

                      นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล                    

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

ระบาดสัตว์ข้ามแดน 

กองสารวัตรและกักกัน

ประวัติ

 

        จันทกานต์ อรณนันท์         

นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์

   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์  

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ประวัติ

               วันดี คงแก้ว            

นางสาววันดี คงแก้ว

  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)  

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้       

(ตอนบน) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ

               ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ           

นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ

               ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก             

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

ประวัติ

             สนทนา มิมะพันธ       

นางสนทนา  มิมะพันธุ์

        ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา        

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ประวัติ

 

 

            อุดม  เจือจันทร์         

    นายอุดม เจือจันทร์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์

ประวัติ

    นฤพล พร้อมขุนทด 

นายนฤพล พร้อมขุนทด

  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)  

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)     

จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ

  

                   ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์                 

นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ

                รูป คชาภรณ์ เต็มยอด              

    นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด

    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ  

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ประวัติ 

 

 

       รูป สมชาย         

นายสมชาย วงศ์สมุทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

และผลิตภัณฑ์นม

สำนักตรวจสอบคุณคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประวัติ

    

               รูป มนทกานติ์              

นางมนทกานติ์ จิระธันห์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ประวัติ 

    

             รูปราชการพี่เก่ง               

นายสมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ประวัติ 

             รูป อนันต์           

นายอนันต์ ท้าวเพชร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ประวัติ 

 

          รูป วิทยา            

นายวิทยา สุมามาลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ประวัติ 

    

  

                  ภาพคนว่าง                 

นายประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประวัติ 

    

                    ภาพคนว่าง               

นางสาวสายใจ ชื่นสุข

        ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์    

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ประวัติ 

                รูป ฉันทนี บูรณะไทย             

นางฉันทนี บูรณะไทย

        ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์

และผลผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

        สำนักตรวจสอบคุณคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

ประวัติ 

 

 

 

รูป จิราพร พฤกษศรี

นางสาวจิราพร  พฤกษศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประวัติ