หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดรายบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม KPI1-1 แผนปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แบบฟอร์ม KPI1-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 

แบบฟอร์ม KPI1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์


แบบฟอร์ม KPI2 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของการแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ


แบบฟอร์ม KPI3 ตัวชี้วัดที่ 3 : จํานวนผลงาน/บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ