การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์

และผลงานโดดเด่นพร้อมประยุกต์ต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

- เกณฑ์การให้คะแนนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565   l   ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์กรมปศุสัตว์   l   ดาวน์โหลด

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 531/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยหรือวิชาการที่นำไปถ่ายทอดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์   l   ดาวน์โหลด

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 601/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยหรือวิชาการที่นำไปถ่ายทอดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์   l   ดาวน์โหลด