สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.)

  ที่   เรื่อง       ผลงาน            ของ                                    
1. การสร้างและประเมินระบบการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบด้วยปัญญาประดิษฐ์บนระบบเหมืองข้อมูล ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ    รายละเอียด   
2. การศึกษาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์    รายละเอียด  
3. การพัฒนาพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก เจนรงค์ คำมงคุณ    รายละเอียด  
4. โครงการโคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ กฤตพล สมมาตย์    รายละเอียด  
5. โคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ตอนปี 2 กฤตพล สมมาตย์    รายละเอียด  
6. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย : ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง (ปีที่ 3) วิทยา สุมามาลย์    รายละเอียด  
7. การศึกษาผลกระทบและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธี recombinant technology ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สุวรักษ์ วรรณรัตน์    รายละเอียด  
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และมูลค่าน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในประเทศไทย สกุณณี บวรสมบัติ    รายละเอียด  
 9. การใช้สูตรสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพ ไก่หอมด่วน เพื่อยับยั้งโปรโตซัวชนิด Eimeria และแบคทีเรียชนิด salmonrlla ในการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์    รายละเอียด  
10. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และโคนมด้วยสมุนไพรไทยโดยใช้พริกป่นและขมิ้นชันในอาหารสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โอภาส พิมพา    รายละเอียด  
11. การวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานปริมาณการปนเปื้อนสารแคนนาบิไดออล (CBD) สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total THC) ในเมล็ดกัญชง น้ำมันเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดกัญชงของประเทศไทย นฤมล คงทน    รายละเอียด