เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ      เลขทะเบียนวิจัย                      ชื่อผลงาน

      หัวหน้า   

         โครงการ                 

หน่วยงาน 
  แผนงาน : แผนงานสำหรับโครงการสำคัญ   
 1 67(1)-0208-001 โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้านพันธุกรรมเพื่อการผลิตเนื้อคุณภาพสูงภายใต้โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค

นายเกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ
นายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์
นางจตุพร พงษ์เพ็ง
นายภัทรพล สำเร็จดี

สทป.
 2 67(1)-0215-002 โครงการ : การผลิต monoclonal antibody ต่อ Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม

นางสาววริษา เกตุพันธุ์
นางสาวกฤดากร วงษ์ทองสาลี

สสช.
 3 67(1)-0215-003 โครงการ : การพัฒนาชุดสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma evansi จากตัวอย่างเลือดแห้งบนกระดาษ

นางสาววริษา เกตุพันธุ์
นางสาวกฤดากร วงษ์ทองสาลี

สสช.
    แผนงาน : แผนงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพสัตว์    
 4 67(1)-0215-004 โครงการ : การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อมัยโคพลาสมาด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amp4lification เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเซลล์

นางสาวสุรัตนา บุญใส
นางธรรมรัฐ สุจิต
นางสาววริษา เกตุพันธุ์
นายฐปณัฐ สงคสุภา

สสช.
    แผนงาน : การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์    
 5 66(1)-0214-006 โครงการ : การวิจัยการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรลูกผสมปากช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์

นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง
นายลิขิต สืบวงษ์
นางสาวธนพรรณ นิลกำเนิด
นายสุนทร รอดด้วง
นายหนุ่ม รอดภัย
นางสาวพรจิตรา ผาดี
นางสาวสุดารัตน์ ไกรพันธุ์

สอส.
 5.1 66(1)-(66:04)-0214-006 ความต้องการโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุของสุกรลูกผสมพันธุ์ปากช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์ เพศเมีย ระยะขุน (น้ำหนัก 60-120 กิโลกรัม)

นายสุนทร รอดด้วง
นางสาวเกศกนก บุญรอด
นางสาวศณาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ
นายหนุ่ม รอดภัย
นางสาวอนามิกา บุราณะผาย
นายอานุภาพ เส็งสาย
นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง

สอส.
 5.2 66(1)-(66:05)-0214-006 ความต้องการโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุของสุกรลูกผสมพันธุ์ปากช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์ เพศผู้ตอน ระยะขุน (น้ำหนัก 60-120 กิโลกรัม)

นายหนุ่ม รอดภัย
นายราชัญ อาวุธพันธ์
นายบุญณรงค์ สุภาพ
นายสุนทร รอดด้วง
นายอานุภาพ เส็งสาย
นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง

สอส.
 5.3 66(1)-(66:06)-0214-006 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 5 ชนิด สำหรับใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรลูกผสมพันธุ์ปากช่อง 5

นางสาวพรจิตรา ผาดี
นางสาวธนพรรณ นิลกำเนิด
นายคัมภีร์ ภักดีไทย
นายเดโช เนี๊ยะอั๋น
นางจริยา บุญจรัชชะ
นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง

สอส.
 6 67(1)-0214-005 โครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการอาหารสัตว์แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ตาก

นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง
นายลิขิต สืบวงษ์
นางสาวศุภรดา สภาพันธ์
นางสาวสุดารัตน์ ไกรพันธุ์
นายชัยกระมล คำเมือง
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี

สอส.
 6.1 67(1)-(66:01)-0214-005 ความต้องการ พลังงาน โปรตีนและแร่ธาตุ เพื่อการอุ้มท้องของแม่โคพันธุ์ตากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายถึงคลอด: สมรรถนะการผลิตของแม่และลูกโค นายจีระศักดิ์  ชอบแต่ง สอส.
 6.2 67(1)-(66:02)-0214-005 ความต้องการพลังงาน โปรตีน และแร่ธาตุ เพื่อการดำรงชีพและเพื่อการเจริญเติบโตของโคเนื้อพันธุ์ตาก เพศผู้ตอน อายุ 25-30 เดือน นายจีระศักดิ์  ชอบแต่ง สอส.
    แผนงาน : การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์และระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน    
 7 66(1)-0206-008 โครงการ : สมรรถภาพการให้ไข่และการสืบพันธุ์ของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกในฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์

นายเจนรงค์ คำมงคุณ
นายณัฐพงศ์ ชุ่มมาลี
นายภูรี วีระสมิทธ์

สพพ.
 8 67(1)-0206-006 โครงการ : การทำนายค่าพันธุกรรมร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ในประชากรโคไทยบราห์มัน

นายจตุพงษ์ ปัทมะ
นายสมพร โชคเจริญ (ที่ปรึกษา)
นาสาวอารีรัตน์ นิลวัฒนา
นางณาตยา จริยะนรวิชช์

สพพ.
 9 67(1)-0206-007 โครงการ : ความสัมพันธ์ของรูปแบบจีโนไทป์ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก่เหลืองหางขาว

นางสาวชัญญาภัค ศิริภักดิ์
นางวโรชา จำปารัตน์
นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม
นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร

สพพ.
 10 67(1)-0206-008 โครงการ : ผลของการขุนเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีโดยใช้ต้นกล้วยสับหมักยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก

นายสุรินทร์ ชาวสวน
นายนัฐกานต์ โคตรชมภู
น.ส.พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ
นายไอศูรย์ สินจ้าง

สพพ.
 11 67(1)-0206-009 โครงการ : สมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจในไก่ไข่ลูกผสม (โรดไอแลนด์เรด x ไวท์พลีมัทร๊อค) ภายใต้รูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน

นายภูรี วีระสมิทธ์ (ที่ปรึกษา)
นางสาวศิริพร ตงศิริ
นายธนวัต โชคเจริญ
นางสาวอภิญญา อินทิยโกเศศ
นางสาวศศนันท์ คฤหเดช
นายเจนรงค์ คำมงคุณ

สพพ.
    แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่ทันสมัย    
12 66(1)-0208-011 โครงการ : การพัฒนาโปรแกรมการติดตามตรวจสอบและควบคุมภาวะเลือดชิดในโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์โดยใช้ข้อมูลจีโนม

นายภัทรพล สำเร็จดี
นายเกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ
นางจตุพร พงษ์เพ็ง

สทป.
13 66(1)-0208-015 โครงการ : ผลของการเจาะ Dominant follicle ในรังไข่ต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน และอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนในโคนม นายบุญสม พลรักษา

นายภัทรพล สำเร็จดี
นายอนนท์ เทืองสันเทียะ


สทป. 
 14 67(1)-0208-010 โครงการ : การพัฒนากลยุทธ์ในการปรับปรุงพันธุ์โคนมที่มีอายุการใช้งานที่นานสู่ระบบการทำฟาร์มแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีจีโนม นายเกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ

นายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์
นายภัทรพล สำเร็จดี
นางจตุพร พงษ์เพ็ง

 สทป.
 15 67(1)-0208-011 โครงการ : การพัฒนาระบบจับสัดอัตโนมัติในโคนมที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นไอฟาร์มเมอร์พลัส นายธนิษเฐียร ปัญญามงคล

นายชาคริต บุตรรักษ์
ศ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร (มช)
ดร.สพ.ญ. ดวงหทัย สายปินตา (มช)

สทป. 
 16 67(1)-0208-012  โครงการ : การสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการฟาร์มโคเนื้อไอบีฟ iBeef นายชาคริต บุตรรักษ์

นางสาวกฤษณา อยู่ยง
นางสาวมนัสวี ชูเชิด
นางสาวมุขสุดา เรืองกรี

สทป. 
 17 67(1)-0208-013 โครงการ : ผลของการเติมยาปฏิชีวนะต่อคุณภาพน้ำเชื้อไก่แช่แข็ง อัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งไก่พื้นเมืองไทย

นางสาวภัฏฏินวดี สุภากุล
นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม (สพพ)
นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล

 สทป.
 18 67(1)-0208-014 โครงการ : การเพิ่มฝูงพ่อแม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์แท้คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

นายธวัชชัย โพธิ์คำ
นางสาวณัฐธิญา แสงเรือง
นายณัฐชา วาจาสัตย์
นายนิติรัฐ ถียัง
นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง
นางสาวนลิน บุญสพ
นางสาวสุจิรา ธรรมวัง
นายกลวัชร มูลแก้ว

 สทป.
 18.1 67(1)-(67:01)-0208-014  ผลของการฉีดวิตามินเอดี3อีต่อปริมาณและคุณภาพโอโอไซด์ในโคเนื้อ นายณัฐชา วาจาสัตย์ สทป. 
 18.2 67(1)-(67:02)-0208-014  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตัวอ่อนแบบปฏิสนธินอกร่างกายจากการเจาะเก็บโอโอไซต์โดยวิธี ovum pick up (OPU) นายนิติรัฐ ถียัง สทป.
 18.3 67(1)-(67:03)-0208-014  การใช้เทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) สำหรับตรวจแยกเพศตัวอ่อนโคเนื้อเพื่อการย้ายฝากตัวอ่อนในภาคสนาม นางสาวณัฐธิญา แสงเรือง สทป.
 19 67(1)-0208-015 โครงการ : อิทธิพลของพันธุ์ต่อคุณลักษณะน้ำเชื้อ ความสามารถในการแช่แข็ง อัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งไก่พื้นเมืองไทย นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล

นางสาวศศนันท์ คฤหเดช (สพพ)
นายเจนรงค์ คำมงคุณ (สพพ)

 สทป.
     แผนงาน : แพะพันธุ์แดงสุราษฎร์: การพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อคุณภาพเพื่อการอุตสาหกรรม    
 20 64(1)-0208-006 โครงการ : ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแพะพันธุ์ แดงสุราษฎร์ นายชาญยุทธ กาพล

นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์
นางจตุพร พงษ์เพ็ง

สทป. 
 21 64(1)-0208-007 โครงการ : การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ต้นแบบของแพะพันธุ์ แดงสุราษฎร์ นายไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์

นายชาญยุทธ กาพล
นายณัฐชัย จุติอมรเลิศ

 สพพ.
    แผนงาน : วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลี้ยงแพะเนื้อและโคนมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม    
22 67(1)-0211-016 โครงการ : โมเดลฟาร์มโคนมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมแบบแม่นยำเตรียมรับการค้าเสรี

นายสินชัย เรืองไพบูลย์ (ที่ปรึกษา)
นางสาวพรพมล ปัทมานนท์
นายปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
นางสาวประเทือง ขอสันเทียะ
นายนรินทร์ คำตา
นางสาวอามีนา แสงจันทร์
นายขวัญชัย เนตรน้อย

กสส.
    แผนงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเหลือจากการตัดแต่งสินค้าปศุสัตว์    
23 67(1)-0223-017 โครงการ : การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันจิ้งหรีดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา

นางสาวจรัสศรี แก้วฝั้น
นายวุฒิชัย ลัดเครือ
นางสาวพรพรรษา เชื้อสมบูรณ์

 กผส.
 24 67(1)-0223-018 โครงการ : ผลของการใช้เทคโนโลยี HPP ในผลิตภัณฑ์ตับบดจิ้งหรีดแช่แข็งลดไนไตร์ท นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์

นายกันยวิชญ์ กันจินะ
นายอภิชาต เรนชนะ
นางสาวลัมณียา เพ็ชรช้าง

กผส.