เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

 

     เลขทะเบียนวิจัย                      ชื่อผลงาน

      หัวหน้า   

         โครงการ                    

หน่วยงาน 
66(1)-0115-001 การพัฒนาชุดตรวจโรคบรูเซลลาชนิด ELISA ต่อเชื้อ Brucella abortus และ Brucella melitensis โดยใช้ไลโปโพลีแซคาไรด์บริสุทธิ์เป็นแอนติเจน    กรีสัลย์ พรรคทองสุข สสช
66(1)-0115-002 การผลิต Conjugate vaccine ต่อเชื้อ Salmonella enterica subsp. enterica Serovar Typhimurium (S. ser. Typhimurium) โดยใช้ O-Antigen    วริษา เกตุพันธุ์ สสช
66(1)-0115-003 การพัฒนาชุดตรวจรวดเร็วสำหรับการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ ด้วยเทคนิค Recombinase Polymerase Amplification ร่วมกับ Lateral Flow Dipstick (RPA-LFD)    วริษา เกตุพันธุ์ สสช
66(1)-0115-004 การทดสอบประสิทธิภาพของ mucosal vaccine ต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในหนูทดลอง    นวพร เฑียรสิงห์ สสช
66(1)-0115-005 การสำรวจชนิด และตรวจหาเชื้อไวรัสลัมปี สกิน ในแมลงดูดเลือดและเห็บในฟาร์มโคที่เกิดโรคในเขตภาคกลางของประเทศไทย    จันทรา วัฒนะเมธานนท์ สสช
66(1)-0214-006 การวิจัยการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรลูกผสมปากช่อง 5    จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส
66(1)-(66:01)-0214-006 ความต้องการโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุของสุกรลูกผสมพันธุ์ปากช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์ เพศเมีย น้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม    ลิขิต สืบวงษ์ สอส
66(1)-(66:02)-0214-006 ความต้องการโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุของสุกรลูกผสมพันธุ์ปากช่อง5 ของกรมปศุสัตว์ เพศผู้ตอน: สุกรรุ่น (น้ำหนักระหว่าง 30-60 กิโลกรัม)    ธนพรรณ นิลกำเนิด สอส
66(1)-(66:03)-0214-006 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตสุกรขุนลูกผสมพันธุ์ปากช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์    สุดารัตน์ ไกรพันธุ์ สอส
66(1)-0214-007 การวิจัยการจัดการอาหารเป็ดเทศกบินทร์บุรีแบบแม่นยำ    จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส
66(1)-(66:01)-0214-007 ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี คละเพศ ระยะแรกเกิด – 28 วัน    ลิขิต สืบวงษ์ สอส
66(1)-(66:02)-0214-007 ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของเป็ดเทศกบินทร์บุรีเพศผู้ เพศเมีย ระยะ 28-56 วัน         ศุภลักษณ์ ศรีจันดี สอส
66(1)-(66:03)-0214-007 ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของเป็ดเทศกบินทร์บุรีระยะ 56-84 วัน         จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส
66(1)-(66:04)-0214-007 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานสำหรับเลี้ยงเป็ดเทศกบินทร์บุรี     อานุภาพ  เส็งสาย สอส
66(1)-(66:05)-0214-007 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงเป็ดเทศกบินทร์บุรี     ลิขิต สืบวงษ์ สอส
66(1)-0206-008 สมรรถภาพการให้ไข่และการสืบพันธุ์ของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกในฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์    เจนรงค์ คำมงคุณ สพพ
66(1)-0516-009 การศึกษาใบน้อยหน่า สาบเสือ กระเทียมในการกำจัดไรของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ    รัตนา นึกเร็ว เขต 5
66(1)-0208-010 ผลของโพรไพลีนไกลคอลช่วงก่อนและหลังคลอดต่อพลังงานขาดสมดุลและความสมบูรณ์พันธุ์ในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์    อรุณ จันทร์กระจ่าง สทป
66(1)-0208-011 การพัฒนาโปรแกรมการติดตามตรวจสอบและควบคุมภาวะเลือดชิดในโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์โดยใช้ข้อมูลจีโนม    ภัทรพล สำเร็จดี สทป
66(1)-0208-012 การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อพันธุ์แพะด้วยเทคนิคอัลตราซาวด์และโปรติโอมิกส์    จรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ สทป
66(1)-0208-013 การประเมินรังไข่หลังคลอดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อจัดการระบบสืบพันธุ์ในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์    ชาคริต บุตรรักษ์ สทป
66(1)-0208-014 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินคอร์ปัสลูเทียมในแพะตัวรับสำหรับการย้ายฝากตัวอ่อน    ภัฏฏินวดี สุภากุล สทป
66(1)-0208-015 ผลของการเจาะ Dominant follicle ในรังไข่ต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน และอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนในโคนม    บุญสม พลรักษา สทป
66(1)-0523-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปกระดูกโคชนิดผงด้วยการทำแห้งแบบโฟมเมท    วุฒิชัย ลัดเครือ กผส
66(1)-0523-017 การพัฒนากระบวนการฟอกหนังแพะแบบเรียบโดยใช้กากกาแฟ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม    จรัสศรี แก้วฝั้น กผส
66(1)-0214-018 การประเมินลักษณะทางด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและระดับการยอมรับเทคโนโลยีของระบบการเลี้ยงโคนมที่มีการจัดการอาหารสัตว์โดยใช้ศูนย์ผลิตและกระจายอาหารสัตว์ส่วนของสหกรณ์    จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส
66(1)-0511-019 การศึกษารูปแบบฟาร์มโคนมที่เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมสู่การเกษตรแม่นยำ    พรพมล ปัทมานนท์ กสส