เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

     เลขทะเบียนวิจัย                      ชื่อผลงาน

      หัวหน้า   

         โครงการ                    

หน่วยงาน 
65(1)-(63:03)-0214-007 ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทลเซียมต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์นีโอทาชิวากาบา    นายชัยกระมล คำเมือง    สอส.
65(1)-(63:04)-0214-007 ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทลเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์นีโอทาชิวากาบา
   นางสาวไพริน ทองไกร สอส.
65(1)-(63:03)-0214-008 การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากกากใบชาเป็นสารเสริมในอาหารสุกร    นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล สอส.
65(1)-(64:02)-0214-002 ความต้องการโปรตีน พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสของแพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว์: ระยะขุน เพศผู้ตอน    นายสุนทร รอดด้วง สอส.
65(1)-0115-001 ความชุกชุม ความหลากหลายตามฤดูกาล และบทบาทของริ้นในการนำโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าประเทศไทย    นายกิตติชัย อุ่นจิต สสช.
65(1)-0206-002 การจำแนกลายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์    นางวโรชา จำปารัตน์ สพพ.
65(1)-0115-003 การผลิตโปรตีนลูกผสม Sao สำหรับผลิตวัคซีนแบบของเชื้อ Streptococcus suis    คุณอภัสรา วรราช สสช.
65(1)-0115-004 การทดสอบความใช้ได้ของชุดทดสอบที่ผลิตได้เองจากการใช้โปรตีนลูกผสม envelope และ nucleoprotein ที่แสดงออกโดย baculovirus expression system กับชุดทดสอบทางการค้าจำนวน 3 ยี่ห้อเพื่อการตรวจโรค PRRS    นายเจษฏา รัตโณภาส สสช.
65(1)-0115-005 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่ออินเตอเฟรอนแกมมาของโคและโปรตีนที่เป็นแอนติเจนของเชื้อ Mycobacterlum bovis (M. bovis) ชนิด CFP-10 และ ESAT-6 เพื่อใช้พัฒนาชุดตรวจโรควัณโรคโคชนิด immunosensor    นายกรีสัลย์ พรรคทองสุข สสช.
65(1)-0115-006 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย    นางกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย สสช.
65(1)-0115-007 การพัฒนาชุดทดสอบ และการสำรวจและเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเชิงรุกของโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจโค    นายฐปณัฐ สงคสุภา สสช.