เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 เลขทะเบียนวิจัย                ชื้อผลงาน     หัวหน้าโครงการ                                     หน่วย   งาน
 61(1)-0115-001 การพัฒนา competitive ELISA โดยใช้ recombinant proteins ชนิด 3ABC และ 2C3AB เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย     เจษฎา รัตโณภาส  สสช.
 61(1)-0115-002 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธี indirect enzyme-linked immunosorbent assa(iELISA) ที่ใช้แอนติเจนของเชื้อ Burkholderiapseudomallei ที่แตกต่างกันในการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์     กรีสัสย์ พรรคทองสุข สสช.
 61(1)-0115-003 การพัฒนาชุดทดสอบ Enzyme-linked immunosorbent assay และ immunochromatography ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค     เจษฎา รัตโณภาส  สสช.
 61(1)-0115-004 การพัฒนาชุดตรวจทางซีรัมวิทยาชนิด competitive ELISA (cELISA) สำหรับวินิจฉัยโรคบรูเซลโลสิส

    กรีสัสย์ พรรคทองสุข

 สสช.
 61(1)-0214-005 การสร้างสมการทำนายคุณค่าทางโภชนะเนเปียร์หมักโดยใช้เทคนิคเนียร์อินราเรดสเปกโตรสโคปี

    ปฏิมา บุตรชา

 สอส.
 61(1)-0206-006 การสร้างพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ตากชั้นเลิศของกรมปศุสัตว์     นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม   สพพ.
 61(1)-0214-006 ผลของระยะเวลาการตัดที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพของหญ้ารูซี่ลูกผสม Br04/2515     นางสาวอภินันท์ จินตานิรดุล   สอส.
 61(1)-0208-007 ผลของฮอร์โมนเอฟ เอส เอช ในสารละลายไฮยาลูโรแนนต่อการเพิ่มการตกไข่ในโคเนื้อ     นางสาววิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล  สทป.
 61(1)-0208-008 ศึกษาระยะเวลาการตกไข่และอัตราการตั้งท้องจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยวิธี CIDR-B และ Ovsynch ในกระบือปลักไทย     นายฉัตรชัย สืบคำ  สทป.
 61(1)-0214-009 การสร้างและการจัดทำปฏิทินอาหารโคนมในรอบปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม     นายวิทยา สุมามาลย์  สอส.
 61(1)-0115-010 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจในฝูงโคมในภาคตะวันตกของประเทศไทย     นายตระการศักดิ์ แพไธสง  สสช.
 61(1)-0208-011 ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน PDC-109 ใน seminal plasma ของพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ ต่อความสามารถในการแช่แข็งน้ำเชื้อ     นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ  สทป.
 61(1)-0312-012 การประเมินความเสี่ยงการดื้อยา่ต้านจุลชีพของ Salmonella และ Campylobacter ตลอดห่วงโซ่การผลิตไข่ไก่เชิงพาณิชย์ และไข่ไก่อินทรีย์     นางธนิดา หรินทรานนท์  สพส.
 61(1)-0214-013 ผลการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในแปลงพืชอาหารสัตว์ต่อสมรรถภาพการผชิตและคุณภาพไข่     นางสาวกนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ  สอส.
 61(1)-0214-014 ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์     นางสาวกนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ  สอส.
 61(1)-0206-015 สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่วงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์เมื้อเลี้ยงในระบบขังคอกและปล่อยอิสระ     นายอัษฎวุฒิ พันธเสริม  สพพ.
 61(1)-0206-016 สมรรถภาพการเจริยเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของไก่ดำนครไทย     นายชำนาญ บุญมี  สพพ.
 61(1)-0511-017 การศึกษาการใช้กากมันสำปะหลังหมักยัสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนรายย่อยจังหวัดระยอง     นางสาวรัตนา นึกเร็ว  กสส.
 61(1)-0214-018 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศท่าพระ ระยะ 12 สัปดาห์ถึงไข่ฟองแรก     นายยงยุทธ์ สินโพธิ์  สอส.
 61(1)-0208-019 ผลของตำแหน่งการผสมเทียมและความเข้มข้นของน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการการผสมติดสุกร     นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์  สทป. 
 61(1)-0208-020 ผลของช่วงเวลาการผสมเทียมและความเป็นกรด-ด่างต่อสัดส่วนเพศลูกในแพะนม     นางจตุพร พงษ์เพ็ง  สทป. 
 61(1)-0208-021 การพัฒนาเทคนิคการเก็บตัวอ่อนในแพะด้วยวิธีผ่านทางคอมดลูก     นางสาวพิงค์ลานนา กุญชร  สทป.
 61(1)-0208-022 ผลของการผสมเทียมแพะแบบลาพาโรสโคปิคในแม่แพะตัวให้ต่อจำนวนและคุณภาพของตัวอ่อน     นายอรุณ จันทร์กระจ่าง  สทป.
 61(1)-0208-023 ระดับของกรดไขมันอิสระ กลูโคส และยูเรียในกระแสเลือดที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่แพะลูกผสมในประเทศไทย     นางสาวมุขสุดา เรืองกรี  สทป.
 61(1)-0214-024 ผลการใช้กระถินหมักเป็นอาหารหยาบเลี้ยงแพะนมในฟาร์มเกษตรกร     นายชิรวิทย์ พิชวงค์  สอส.
 61(1)-0214-025 การใช้ทางจากหมักเป็นอาหารหยาบสำหรับขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร์     นายขบวน อินทรักษ์
 61(1)-0511-026 การพัฒนากระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าจากน้ำนมแพะที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย     นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา  กผส.
 61(1)-0206-027 ผลของการเสริมอาหารข้นที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเขากวางอ่อน     นางสาวสิลิตา แพรอัตร์  กผส.
 61(1)-0115-028 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium bovis ด้วยวิธี real time PCR     นางสาวกฤดากร วงษ์ทองสาลี  สสช.
 61(1)-0206-029 ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดโคขุนของเกษตรกรที่เลี้ยงโดยใช้เปลือกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     นางสาวธิดา โคมแสงทอง  สพพ.