เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 เลขทะเบียนวิจัย      ชื่อโครงการ    หัวหน้าโครงการ                 หน่วยงาน
 60(1)-0516(2)-001 การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้านมและรายได้สุทธิ       นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์  ปศข. 2
 60(1)-0516(2)-002 การศึกษาวิธีการจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้านมของเกษตรกรสมาชิก       นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์  ปศข. 2
 60(1)-0115-003 การพัฒนาวิธี Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay (EITB) เพื่อตรวจยืนยันผลการทดสอบ NSPs สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย       นายปณิธาน ทองทา  สสช.
 60(1)-0114-004 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการใช้ที่ดินในการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี       ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน สอส.
 60(1)-0208-005 ความชุกของการสูญเสียตัวอ่อนระยะแรกในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮสไตน์ที่มีปัญหาผสมติดยากในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี       สพ.ญ.นันท์มนัส สีคง สทป.
 60(1)-0206-006 การสร้างพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ตากชั้นเลิศของกรมปศุสัตว์       นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม กวป.
 60(1)-0105-007 การศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์และความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อยสู่สัตว์ป่า       นายกิติภัทท์ สุจิต สคบ.
 60(1)-0115-008 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Pasteurella multocida serotype B:2 ในโค กระบือ ด้วยเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP)       นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี สสช.
 60(1)-0115-009 การศึกษาเชื้อแลปโตสไปรา สายพันธุ์ที่พบในโคและสุกรในประเทศไทย       นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช.
 60(1)-0115-010 การเฝ้าระวังเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี       นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์ สสช.
 60(1)-0208-011 อิทธิพลของพรอสตาแกรนดิน เอฟ ทู แอลฟา ต่อคุณภาพน้าเชื้อแช่แข็งโคชนในภาคใต้ของไทย       นายวิศิษฐ ทองเที่ยง สทป.
 60(1)-0206-012 การปรับรูปแบบการเลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือสาว       นายฉลองชัย ชุ่มชื่น สพพ.
 60(1)-0206-013 ระดับสารเคมีพิษตกค้างในเลือดโคและกระบือของเกษตรกรจากการใช้ฟางข้าวเลี้ยง เสริมในฤดูแล้ง : กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       นายสุวิช บุญโปร่ง สพพ.
 60(1)-0208-014 ผลสาเร็จของการเหนี่ยวนาการเป็นสัดกระบือลูกผสมมูร่าห์ในฟาร์มเกษตรกร       นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล สทป.
 60(1)-0511-015 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน       นายสุพจน์ ศรีสร้อย กสส.
 60(1)-0519-016 ภูมิปัญญาของเกษตรกรในการคัดเลือกและเลี้ยงกระบือเพื่อการประกวด       นายกิตติ กุบแก้ว กวป.
 60(1)-0516(6)-017 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง       นางอรทัย สุรฤทธิ์พงศ์ ปศข. 6
 60(1)-0520-018 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน       น.ส.ศลญา คอนสลัด กพก.
 60(1)-0511-019 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน       นายสมพงษ์ ศุภฐิติพงศ์ กสส.
 60(1)-0515-020 การติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในไข่เป็ดไล่ทุ่งและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย       นางสนทนา มิมะพันธุ์ สสช.
 60(1)-0511-021 การศึกษาความต้องการบริโภคไก่เบตงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9       นายธัญญา สุขย้อย กสส.
 60(1)-0214-022 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสาหรับเป็ดเทศท่าพระ       ยงยุทธ สินโพธิ์ สอส.
 60(1)-0312-023 การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae ในเนื้อสุกร       นางธนิดา หรินทรานนท์ สพส.
 60(1)-0115-024 การจาแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis ที่เพาะแยกได้จากสุกร โดยวิธี multiplex PCR       นางสาวอภัสรา วรราช สสช.
 60(1)-0208-025 แผนการพัฒนาเทคนิคการผลิตน้าเชื้อสุกรแบบแช่แข็งเพื่อการผสมเทียม       นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ สทป.
 60(1)-0214-026 คุณภาพซาก สุขภาพสรีระวิทยาในระบบทางเดินอาหาร และลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลาไส้เล็กของสุกรระยะรุ่น-ขุนที่ได้รับหญ้าหมักเป็นอาหารเสริม       กนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ สอส.
 60(1)-0520-027 การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ของชนเผ่าอาข่าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงราย       น.ส.สุรีย์รัตน์ สืบสุนทร กพก.
 60(1)-0115-028 การพัฒนาELISA สาหรับทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะ       นางนิตยา ศรีแก้วเขียว สสช.
 60(1)-0208-029 ผลของสารละลาย Equex STM และระดับความเข้มข้นของน้าเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย       นายวิศิษฐ ทองเที่ยง สทป.
 60(1)-0214-030 การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานที่ย่อยได้ของทางจากสาหรับใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมบอร์ 50%       ขบวน อินทรักษ์ สอส.
 60(1)-0211-031 การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส       ดร.อาพล วริทธิธรรม กสส. 
 60(1)-0514-032 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตพืชอาหารสัตว์จาหน่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้       สมเกียรติ กิจรุ่งโรจน์ สอส.