เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

เลขทะเบียนวิจัย    ชื่อโครงการ    หัวหน้าโครงการ                  หน่วยงาน 
 59(1)-0208-001 เปรียบเทียบผลของวิธีการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยวิธี Ovsynch และ วิธีโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดต่อการตั้งท้องโดยการย้ายฝากตัวอ่อนวิธี laparoscopyในแพะพันธุ์ลูกผสม     นายวิศิษฐ ทองเที่ยง สทป.
 59(1)-0214-002 การใช้เปลือกทุเรียนเป็นอาหารหยาบหลักขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร์     นายขบวน อินทรักษ์ สอส.
 59(1)-0514-003 การศึกษาระบบการจัดการอาหาร ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะขุนในจังหวัดชัยนาท     นายวชิรวิทย์ พิชวงศ์ สอส.
 59(1)-0214-004 การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานที่ย่อยได้ของเปลือกทุเรียนสำหรับ ใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม     นายคมสัน ทะกัน สอส.
 59(1)-0511-005 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     นายประสิทธิ์ ศรีส่อง กสส.
 59(1)-0208-006 การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Inhibin ที่มีผลต่ออัตราการตกไข่ในโคลูกผสมแองกัสด้วยวิธี Real-Time PCR.     นางสาวสายใจ ชื่นสุข สทป.
 59(1)-0206-007 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลระดับโปรตีนที่จำเพาะต่อการติดเชื้อ Mycobacterium bovis ของกระบือ     นายสุวิช บุญโปร่ง สพพ.
 59(1)-0206-008 ความสุขและความอยู่ดีมีสุขจากการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์     นายพิชิต ชุ่มเจริญ สพพ.
 59(1)-0211-009 การสร้างฝูงไก่กระดูกดำปาป้าซุงพันธุ์แท้     นายชัยณรงค์ วงค์สรรศรี กสก.
 59(1)-0220-010 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ     นางน้องนุช สาสะกุล กพก.
 59(1)-0206-011 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สุกรพื้นเมืองไทย     นายกมล ฉวีวรรณ สพพ.
 59(1)-0208-012 ผลของระยะเวลาปรับสมดุลและการเสริม L-cystein ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งสุกร     นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์ สทป.
 59(1)-0115-013 การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคบาบิซิโอสิส ไทเลอริโอสิส และอนาพลาสโมสิสในโค และกระบือโดยเทคนิค Multiplex Real-time Polymerase Chain Reaction      นางสาวศศิวิมล อยู่เอม สสช. 
 59(1)-0511-014 การพัฒนาศักยภาพการค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน     นายธานี ภาคอุทัย กสส.
 59(1)-0520-015 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่     นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กพก.
 59(1)-0520-016 การจัดการองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย     นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล  กพก.
 59(1)-0516(5)-017 ความคิดเห็นต่อทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในพื้นที่สูงเพื่อแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันในจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย     นายนิธิศ จิตนิยม ปศข. 5
 59(1)-0214-018 ผลของสาร 6-benzylaminopurine และ Naphthaleneacetic acid ต่อการชักนำต้นจากตาข้างของหญ้าเนเปียร์ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ     นางสาวรัตติกาล ปวงแก้ว สอส. 
 59(1)-0214-019 การวิเคราะห์ศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เอื้องในจังหวัดเพชรบุรี     นางสาวญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช สอส.