เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

 

เลขทะเบียนวิจัย                                              ชื่อโครงการ                                                                                                                              หัวหน้าโครงการ                       หน่วยงาน
58(1)-0115-001 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยโรค Q fever โดยเทคนิค immunohistochemistry จากแอนติบอดี้ที่ผลิตจากโปรตีนสังเคราะห์      เจษฎา รัตโณภาส  สสช.
58(1)-0115-002 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในแพะและแกะในภาคตะวันตกของประเทศไทย      ตระการศักดิ์ แพไธสง สสช. 
58(1)-0208-003 การสร้างแพะเนื้อพันธุ์“แดงสุราษฎร์”      ชาญยุทธ กาพล สทป. 
58(1)-0208-004 ระยะเวลาผสมเทียมหลังเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติดในแพะเนื้อลูกผสม      กิตติศักดิ์ แสงสกุล สทป.
58(1)-0206-005 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแพะพื้นเมืองไทยโดยใช้ Microsatellite Markers      สุวิทย์ อโนทัยสินทวี สพพ.
58(1)-0214-006 การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานที่ย่อยได้ของหญ้าซิกแนลเลื้อย แพงโกล่า พลิแคทูลั่ม อะตราตัม และหญ้าหวายข้อ สำหรับใช้เลี้ยงแกะเนื้อลูกผสม      คมสัน ทะกัน สอส.
58(1)-0208-007 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม โดยระบบรายงานแบบ Real time- online      เอกพจน์ ระงับพิศม์ สทป.
58(1)-0208-008 ผลกระทบของอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในประเทศไทย      สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์ สทป.
58(1)-0208-009 การสูญเสียสมรรถนะการสืบพันธุ์ในโคนมลูกผสม จากโรคโบวายน์ไวรัลไดอะเรียในจังหวัดราชบุรี      ไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย สทป.
58(1)-0214-010 การศึกษาระบบการจัดการอาหารและการตลาดกระบือของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย      ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน สอส.
58(1)-0511-011 การศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดกระบือของไทย ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก      ธานี ภาคอุทัย

สำนักส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว์

58(1)-0506-012 สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์     ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน สพพ.
58(1)-0516(5)-013 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน     นิธิศ จิตนิยม ปศข.5
58(1)-0206-014 เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์ต่อความต้านทานโรคบรูเซลโลซิสในกระบือ    สุวิช บุญโปร่ง สพพ.
58(1)-0115-015 การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคคริปโตสปอริดิโอซิส ในลูกโคและกระบือโดยเทคนิค Nested Polymerase Chain Reaction     จันทรา วัฒนะเมธานนท์ สสช.
58(1)-0511-016 ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     ประสิทธิ์ ศรีส่อง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์(ศวป. 3)
58(1)-0312-017 การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพเชิงปริมาณของ E. coli, K. pneumoniae และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร     ธนิดา หรินทรานนท์ สพส.
58(1)-0211-018 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     พินิจ ศรีเจริญ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์(ศวป. 3)
58(1)-0506-019 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการใช้ประโยชน์สุกรพื้นเมืองในประเทศไทย     วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ สพพ.
58(1)-0115-020 ลักษณะการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลล่า ซีโรวาร์ ที่แยกได้จากไก่และสุกรในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย     เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม สสช.
58(1)-0115-021 การศึกษาสภาวะโรค ริฟต์ วาลเลย์ฟีเวอร์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย     นิตยา ศรีแก้วเขียว สสช.
58(1)-0115-022 การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาโรคอุบัติใหม่จากการติดเชื้อไวรัสSchmallenberg     สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ สสช.
58(1)-0115-023 การสำรวจเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเชิงรุกโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากค้างคาวประเทศไทย     เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล สสช.
 58(1)-0214-024 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกลาของเกษตรกร     ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน สอส.
58(1)-0511-025 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     ชัชวาล ประเสริฐ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์(ศวป. 4)
58(1)-0516(5)-026 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดเชียงราย     อรอนงค์ พิมพ์คำไหล ปศจ.เชียงราย
58(1)-0506-027 ความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์     ฉลองชัย ชุ่มชื่น สพพ.