เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

 

       เลขทะเบียนวิจัย             ชื่อผลงาน        หัวหน้าโครงการ                หน่วยงาน
56(1)-0106-001 ความแปรปรวนของกลุ่มยีน BoLA-DRB3 กับลักษณะความต้านทานโรคไข้เห็บและเต้านมอักเสบในโคไทยฟรีเชี่ยน    วัชระ ศิริกุล สพพ.
56(1)-0214-002 ผลของคุณภาพอาหารหยาบต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก     วุฒิพันธุ์ เนตรวิชัย  สอส.
56(1)-0206-003 การใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคสาวทดแทนพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน    จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา  สพพ.
56(1)-0216(3)-004 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบด้วยการจัดการอาหารหยาบและอาหารข้นที่เหมาะสมในฟาร์มเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ    ลิขิต อุปมา ปศข. 3 
56(1)-0216(1)-005 โครงการศึกษาการใช้น้ำนมหมักจุลินทรีย์ในฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบของฟาร์มในพื้นที่จังหวัดลพบุรี    รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ สทป.
56(1)-0216(3)-006 ผลการใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลโคนมต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารหญ้าเนเปียร์พันธุ์ไต้หวัน    ประเทือง ขอสันเทียะ  ปศข. 3
56(1)-0115-007 อุบัติการณ์โรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการ และความไวของเชื้อก่อโรคต่อยาต้านจุลชีพ กรณีศึกษา: แม่โคนมเลือดสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี    สุภาพร จ๋วงพานิช  สสช.
56(1)-0208-008 ระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในซีรัมแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี    อรุณ จันทร์กระจ่าง สทป.
56(1)-0511-009 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลาง    ประเสริฐ โพธิ์จันทร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
56(1)-0208-010 ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์    จิรุตม์ รัตนเทพ  สทป.
56(1)-0208-011 ผลการเสริมกลูตาไธโอนในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการละลายและอัตราการผสมติดของโคนม    จิรุตม์ รัตนเทพ สทป.
56(1)-0208-012 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบวงอัณฑะกับปริมาตรและคุณภาพน้ำเชื้อของโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์    ธวัชชัย โพธิ์คำ สทป.
56(1)-0511-013 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรวัยหนุ่มสาวในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนม    สินชัย เรืองไพบูลย์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
56(1)-0511-014 การสร้างมูลค่าเพิ่มในโคนมสาวตั้งท้องสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย    สหชัย ชัยชูลี  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
56(1)-0511-015 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับองค์กรเกษตรกรขนาดเล็ก กรณีศึกษา: การผลิตวิปปิ้งครีม    จรัญ ใจลังกา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
56(1)-0214-016 ผลของคุณภาพอาหารหยาบที่มีต่อการผลิแก๊สมีเทนของโคเนื้อ    วรรณา อ่างทอง  สอส.
56(1)-0214-017 การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส    วิทยา สุมามาลย์ สอส. 
     56(1)-(56:01)-0214-017 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะต้น     วิชัย อาระหัง  สอส.  
     56(1)-(56:02)-0214-017 ผลของระยะเวลาการขุนที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอน    ปริญญา จเรรัชต์  สอส.  
     56(1)-(56:03)-0214-017 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูงของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย    วิทยา สุมามาลย์ สอส.  
     56(1)-(56:04)-0214-017 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกโคลูกผสมแองกัสระยะหลังหย่านมถึง 1 ปี     ทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา  สอส.  
56(1)-0208-018 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในภาคสนามของโคพื้นเมือง    จิรุตม์ รัตนเทพ สำนัก  สทป. 
    56(1)-(56:01)-0208-018 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ำเชื้อโคพื้นเมืองไทย    จิรุตม์ รัตนเทพ  สทป.
    56(1)-(56:02)-0208-018 ความทนต่อการแช่แข็งในสภาพสนามของน้ำเชื้อโคพื้นเมืองไทย     ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง  สทป. 
    56(1)-(56:03)-0208-018 ผลการเสริมกลูตามีนและกลูตาไธโอนในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของโคพื้นเมืองสายอีสานและโคชนภายหลังการละลาย     กมลชนก สร้อยเพชร  สทป. 
56(1)-0208-019 ผลของกลีเซอรินผสมในอาหารข้นต่อคุณลักษณะซากของโคลูกผสมแองกัส    ณชัย ศราธพันธุ์  สทป. 
56(1)-0511-020 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ศรณรงค์ ศุภชวลิต  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
56(1)-0214-023 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เปลือกและซังข้าวโพดจากการสีเมล็ดเป็นอาหารโคขาวลำพูน     อำพล วริทธิธรรม  สอส. 
56(1)-0516(6)-024 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อไม้แดง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย    มานิต กิตตินานนท์  ปศข. 6 
56(1)-0206-025 การเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าทางชีวเคมีของเลือดและค่าสรีรวิทยาระหว่างกระบือปลักไทยกับกระบือนมพันธุ์เมซานี ภายใต้การเลี้ยงดู ในสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น     สุวิช บุญโปร่ง  สพพ. 
56(1)-0206-026 สภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรรายย่อยและคุณลักษณะของกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงคราม จังหวัด นครพนม     ศรชัย คงสุข  สพพ.
56(1)-0206-027 การศึกษาสภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อส่งเข้าประกวด     ชนะสิบทิศ ทรัพย์อนันต์  สพพ. 
56(1)-0206-028 การศึกษาสภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรรายย่อย และลักษณะภายนอกทั่วไปของกระบือปลักในเขตจังหวัดชลบุรี     กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ  สพพ. 
56(1)-0208-029 ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ     จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์  สทป. 
56(1)-0208-030 เปรียบเทียบอัตราผสมติดระหว่างการผสมเทียมครั้งเดียวและสองครั้ง แบบกำหนดเวลาหลังการเหนี่ยวนำการสัดในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย     วิศิษฐ ทองเที่ยง  สทป. 
56(1)-0208-031 เปรียบเทียบวิธีเหนี่ยวนำการเป็นสัด ด้วย Ovsynch และโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด โดยผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย     จักรภพ จันทร์สะอาด  สทป. 
56(1)-0208-032 ผลของฮอร์โมนFSH เมื่อให้วันที่ 0 หรือ วันที่ 3 หลังตกไข่ต่อการเพิ่มการตกไข่ในแพะลูกผสม     วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร  สทป. 
56(1)-0214-033 การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานที่ย่อยได้ของหญ้าซิกแนลเลื้อย แพงโกล่า พลิแคทูลั่ม อะตราตัม และหญ้าหวายข้อ สำหรับใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม     คมสัน ทะกัน  สอส.
56(1)-0214-034 ผลของการเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมที่ใช้หญ้าเนเปียร์สุราษฎร์1หมักเป็นอาหารหยาบหลัก     พินิจ สวัสดิรักษา  สอส. 
56(1)-0216-035 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนการเลี้ยงแพะของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน     ยรรยง บุณยรัตน์  ปศข. 8 
56(1)-0506-036 การจัดการโซ่อุปทานของแพะเนื้อในภาคใต้     ชัชวาล วิริยะสมบัติ  สพพ. 
56(1)-0516(8)-037 การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน     ณรงค์ แก้วเฉย  ปศข. 8
56(1)-0511-038 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง    ธัญญา สุขย้อย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
56(1)-0511-039 การศึกษาความสำเร็จของการเลี้ยงแพะผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน     เฉลิมศักดิ์ รัตนะ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
56(1)-0516(9)-040 การเปรียบเทียบลักษณะบางประการของเกษตรกรที่มีผลต่อการเลี้ยงแพะนมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้     สิรพงศ์ ศิริรักษ์  ปศข. 9
56(1)-0206-041 ประสิทธิภาพการผลิตแพะตามกิจกรรมศูนย์ผลิตและกระจายแพะพันธุ์ดี     สาโรจน์ เดชะพันธ์  สพพ.
56(1)-0206-042 การศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในพื้นที่โครงการหลวง     ธวัชชัย แถวถาทำ  สพพ. 
56(1)-0511-043 การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อดำดอยแม่สลอง    จำรัส ใจลังกา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
56(1)-0511-044 ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริจังหวัดระยอง-ชลบุรี     นิธิศ จิตนิยม  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
56(1)-0214-045 ผลของระดับความชื้นของหญ้าแพงโกล่าต่อระยะเวลาการทำแห้งและคุณภาพหญ้าแห้งในโรงอบแห้งที่ปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต     เดโช ปรากฏรัตน์  สอส. 
56(1)-0214-046 การทดสอบการผลิตหญ้าเนเปียร์สุราษฎร์ 1 และหญ้ากินนีมอมบาซาในสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อย     ขบวน อินทรักษ์  สอส.
56(1)-0115-047 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล    อภัสรา วรราช  สสช. 
56(1)-0115-048 พัฒนาเทคนิคการแยกซีโรไทป์ของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน oml A ที่จำเพาะต่อซีโรไทป์ของเชื้อ     สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์  สสช. 
56(1)-0115-049 การศึกษาสภาวะโรคไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากสัตว์สู่คนที่มียุงเป็นพาหะในประเทศไทย     บัณฑิต นวลศรีฉา  สสช. 
56(1)-0115-050 การศึกษาระดับเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรสในเลือดและซีรัมโค แพะ และช้างในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย     จำรัส เลิศศรี  สสช. 
56(1)-0312-051 โครงการศึกษาการตกค้างของ tau-Fluvalinate และ Coumafos ในน้ำผึ้งกับระยะเวลาหยุดใช้ในการกำจัดไรผึ้ง     คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ สพส.