ม.ค. 2565

 ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
1. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างต่อมขนที่หนวดและเนื้อเยื่อปลายใบหูสุนัขโดยวิธี real-time RT-PCR เลขที่รับ 01 ลว. 4 ม.ค. 65 สสช.
2.

การศึกษายีนสร้างสารพิษ รอยโรคทางพยาธิวิทยา และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่ก่อโรคบวมน้ำในสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง 2564

เลขที่รับ 02 ลว. 4 ม.ค. 65 สสช.
3.  การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคและกระบือ เข้าและออกจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 - 2563 เลขที่รับ 03 ลว. 7 ม.ค. 65 กสก.
4.  ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคลัมปีสกินของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เลขที่รับ 04 ลว. 7 ม.ค. 65 กสก.
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายโค-กระบือเข้าเขตปศุสัตว์ที่ 9 กับการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ เลขที่รับ 05 ลว. 7 ม.ค. 65 กสก.
6.  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เกี่ยวกับงานบังคับใช้กฎหมายกรณีการเคลื่อนย้ายโค-กระบือภายในประเทศ
7.  การปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคและเครื่องในโคนำเข้าทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563 เลขที่รับ 06 ลว. 7 ม.ค. 65 กสก.
8.  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ต่อมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เลขที่รับ 07 ลว. 13 ม.ค. 65 กสก. 
9.  ความต้องการพลังงานสุทธิของกระบือปลักไทยเพศผู้ อายุ 6-12 เดือน เลขที่รับ 08 ลว. 14 ม.ค. 65 สอส. 
10.  การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอสุนัขจากวัตถุพยาน: กรณีศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ เลขที่รับ 09 ลว. 19 ม.ค. 65 สทป. 
11.  ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เลขที่รับ 10 ลว. 21 ม.ค. 65 ปศข.6 
12. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ในระบบการผลิตแบบประณีตและไม่ประณีตภายใต้สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย เลขที่รับ 11 ลว. 25 ม.ค. 65 สพพ.
13.

ผลของอายุการตัดต่อ ส่วนประกอบทางเคมี และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟในพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม

เลขที่รับ 12 ลว. 26 ม.ค. 65 สอส.
14. การทำนายคุณค่าทางโภชนะของซังข้าวโพดและเปลือกฝักข้าวโพดแห้งด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เลขที่รับ 13 ลว. 26 ม.ค. 65 สอส.
15. การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมชาร์โรเลส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมครบส่วนที่มีเปลือกหรือกากมันสำปะหลัง เลขที่รับ 14 ลว. 26 ม.ค. 65 สอส.
16. การเปรียบเทียบค่าการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของข้าวเปลือก 4 สายพันธุ์ในไก่พื้นเมือง เลขที่รับ 15 ลว. 27 ม.ค. 65 สอส.
17. ระบาดวิทยาและผลกระทบจากการเกิดโรคลัมปี สกินของฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2564 เลขที่รับ 16 ลว. 27 ม.ค. 65


ปศข.3
18. การสำรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรและฟาร์มโคขุน ในพื้นที่ปสุสัตว์เขต 3 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
19. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2565
20. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคพยาธิในเลือดของโคนมในสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2564
21. การศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกของกรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 17 ลว. 28 ม.ค. 65 ปศข.1
22. ผลของชนิดอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองอีสานระยะรุ่น เลขที่รับ 18 ลว. 28 ม.ค. 65


สอส.
23. โภชนะที่ย่อยได้ และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของปอเทืองแห้ง
24. ผลของระดับการใช้ปอเทืองในสูตรอาหารผสมครบส่วนเลี้ยงโคพื้นเมือง ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของโภชนะ
25. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของข้าวฟ่างพันธุ์เฮกการีสำหรับเลี้ยงโคนมเพศผู้
26. ผลของสารแทนนินในถั่วอาหารสัตว์ที่อายุการตัดแตกต่างกันต่อผลผลิตก๊าซมีเทนในห้องปฏิบัตการ
27. ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งในอาหาร TMR แพะขุน
28. ผลของระดับโปรตีนที่แตกต่างในอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถนะการผลิตของแพะพันธุ์แองโกลนูเบียนเพศผู้ ระยะหลังหย่านม – 6 เดือน
29. ผลของการใช้ฟางข้าวปรับปรุงคุณภาพสูงในอาหารผสมสำเร็จ (ทีเอ็มอาร์) ต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการเจริญเติบโต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแพะขุน
30. ผลของระดับการใช้ปอเทืองแห้งในสูตรอาหารผสมครบส่วน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และการย่อยได้ของโภชนะของแพะ
31. ระดับการใช้เอนไซม์สำหรับย่อยเยื่อใยที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มการย่อยได้ของเยื่อใยของวัตถุดิบอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้เครื่อง Daisy II Incubator
32. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตของแพะลูกผสมพื้นเมืองระยะขุนที่ใช้เปลือกและซังข้าวโพดแห้งเป็นแหล่งอาหารหยาบ
33. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางรูปพรรณของหญ้าเนเปียร์ 8 เบอร์และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
34. การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้หญ้ามูลาโต้ 2 มีค่าการย่อยได้ของผนังเซลล์เพิ่มขึ้น
35. การประเมินค่าพลังงานสุทธิของวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรีระยะแรกเกิดถึง 28 วัน
36. ผลของอายุการตัดต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างพันธุ์เฮกการีและข้าวฟ่างพันธุ์ซุบเปอร์ที่ปลูกในชุดดินบึงชะนัง
37. ผลของจุลินทรีย์และเอนไซม์เซลลูเลสต่อคุณค่าทางโภชนะ คุณภาพของพืชหมัก และการย่อยได้ของต้นและเปือกข้าวโพดแห้งหมักในห้องปฏิบัติการ
38. ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่ชีท่าพระเพศเมีย อายุ 28 ถึง 56 วัน
39. ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่ชีท่าพระ เพศผู้ อายุ 28-56 วัน
40. สมรรถนะการผลิตและลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ของแพะขุนที่ได้รับอาหารแบบแม่นยำ
41. ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่ศรีวิชัยขาว เพศเมีย ช่วงอายุ 56 - 112 วัน
42. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของฟักทองหมักด้วยหัวเชื้อหมักผสมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่โรดโรดไอแลนด์เรด
43. การประเมินค่าพลังงานสุทธิของข้าวโพดบด มันสำปะหลังบด ปลายข้าวบดและรำละเอียดสำหรับไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ อายุ 28 – 56 วัน
44. เปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลัง 3 สายพันธุ์ ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์
45. คุณค่าทางโภชนะของเปลือกสับปะรดภูแล เปลือกข้าวโพด และต้นข้าวโพดหวาน สำหรับโคพื้นเมือง
46. ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่คอล่อนระยะแรกเกิดถึง 28 วัน
47. ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้า 3 สายพันธุ์ ภายใต้ระบบการผลิตโดยใช้น้ำบำบัดจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
48. การสำรวจศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังเพื่อยกระดับการผลิตเข้าสู่เชิงพาณิชย์
49. ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่เบตงเพศเมีย อายุ 56 – 140 วัน
50. การทดสอบสูตรอาหารจิ้งหรีดที่มีระดับพลังงานที่แตกต่างกัน
51. ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี เพศผู้ อายุ 56 – 112 วัน
52. ผลของโพรไบโอติก Bacillus subtilis และ Lactobacillus reuterii ต่อสมรรถนะการผลิตของเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีระยะขุน
53. ผลของการเสริมพืชสด ต่อสมรรถภาพและต้นทุนการผลิตจิ้งหรีดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
54. ผลของการใช้แหนแดงแห้งในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากเป็ดเทศกบินทร์บุรี เลขที่รับ 19 ลว. 31 ม.ค. 65 สพพ.

 

ก.พ. 2565

ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
55. การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 20 ลว. 2 ก.พ. 65
 ศทส.
56.

การพัฒนาระบบตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

57.  การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DlD-eLog) เลขที่รับ 21 ลว. 2 ก.พ. 65 ศทส. 
58.  การเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน สายพันธุ์ท้องถิ่น ในเซลล์ไลน์ MDBK) เลขที่รับ 22 ลว. 3 ก.พ. 65 สทช. 
59.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตรวจพบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ยึดได้จากผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 เลขที่รับ 23 ลว. 11 ก.พ. 65 กสก. 
60.  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดตรัง เลขที่รับ 4 ลว. 11 ก.พ. 65
 ปศข.8 
61.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
62.  การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลลาในโคนมโดยใช้ตัวอย่างน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ปี 2564 เลขที่รับ 25 ลว. 11 ก.พ. 65 สคบ. 
63.  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ระดับผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคบรูเซลลาในแพะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
เลขที่รับ 26 ลว. 15 ก.พ. 65 กสก. 
64. โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญในประเทศไทย เลขที่รับ 27 ลว. 21 ก.พ. 6 สสช. 
65. ผลของขนาดคอร์ปัสลูเทียม ฟอลลิเคิลและระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวันย้ายฝากตัวอ่อนต่ออัตราการตั้งท้องในแม่โคเนื้อตัวรับ เลขที่รับ 28 ลว. 18 ก.พ. 65 สทป. 
66. ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่รับ 29 ลว. 18 ก.พ. 65 ปศข.8 
67. การติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563 เลขที่รับ 30 ลว. 21 ก.พ. 65 สคบ. 
68.  คู่มือการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศลาวและประเทศเวียดนามสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เลขที่รับ 31 ลว. 21 ก.พ. 65 กสก. 
69.  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคในฟาร์มโคนมที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จังหวัดเพชรบุรี เลขที่รับ 32 ลว. 21 ก.พ. 65 สคบ. 
70.  ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่รับ 33 ลว. 21 ก.พ. 65 ปศข.4 
71.  ผลของการเสริมจุลินทรีย์ Bacillus subtilis และ Lactobacillus reuteri ต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่ชีท่าพระ  เลขที่รับ 34 ลว. 17 ก.พ. 65      สอส.  
72.  การศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์ของใบหม่อนในแพะเนื้อ
73.  การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานที่ย่อยได้จากเปลือก และเมล็ดทุเรียนในแพะและแกะ
74.  การทดสอบการใช้อาหารผสมครบส่วน (TMR) ขุนโคลูกผสมทาจิมะกับโคพื้นเมืองสายใต้

 

มี.ค. 2565

ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
75. การศึกษาผลกระทบและกระบวนการปรับตัวด้านการปศุสัตว์ของเวียดนามภายหลังการเปิดตลาดนำเข้าสุกรขุนมีชีวิต ซากสุกร และผลิตภัณฑ์
สุกรจากต่างประเทศ ช่วงปี พ.ศ. 2559-2564
เลขที่รับ 35 ลว. 1 มี.ค. 65 กรป.
76. ระบาดวิทยาและผลกระทบจากการเกิดโรคลัมปี สกินของฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2564 เลขที่รับ 36 ลว. 2 มี.ค. 65 สคบ.
77. ปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 เลขที่รับ 37 ลว. 2 มี.ค. 65
สคบ.
78. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าของเจ้าของม้า และการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
79. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำนมดิบในถังนมรวมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - มกราคม 2565 เลขที่รับ 38 ลว. 4 มี.ค. 65 ปศข.1
80. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอลคัส ซูอิส ที่ไม่สามารถจำแนกซีโรไทป์ที่เพาะแยกได้จากสุกรป่วย เลขที่รับ 39 ลว. 7 มี.ค. 65 สสช.
81. คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสัตว์ เลขที่รับ 40 ลว. 7 มี.ค. 65 สสช.
82. ความชุกทางซีรัมวิทยา ปัจจัยเสี่ยง และลักษณะอาการแสดงของโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2562 - 2565 เลขที่รับ 41 ลว. 7 มี.ค. 65

ปศข.8
83. การศึกษาความรู้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
84. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการผลิตสุกรขุน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 1
85. การคัดเลือกแอนติเจนสำหรับตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลในซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ และไก่พื้นเมือง โดยวิธี Hemagglutination Inhibition เลขที่รับ 42 ลว. 8 มี.ค. 65 ปศข.4
86. การระบาดของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือ และความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคของเกษตรกรในพื้นที่เกิดโรคในจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
87. ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เชิงพื้นที่และเวลาในจังหวัดร้อยเอ็ดในระหว่างปี 2559-2563
88. ความรู้และพฤติกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อการแจ้งสุกรที่สงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, 2564
89. คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB) ของกรมปศุสัตว์ สำหรับผู้รับบริการ เลขที่รับ 43 ลว. 10 มี.ค. 65 กวป.
90. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของกากต้นสับปะรด โดยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เลขที่รับ 44 ลว. 11 มี.ค. 65 สอส.
91. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักอ่อนโดยใช้เทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS)
92. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวโพดหวานหลังเก็บฝักโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
93. การทำนายคุณค่าทางโภชนะของหญ้าอาหารสัตว์ 4 สกุล โดยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
94. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของกากเนื้อในปาล์ม โดยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
95. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนโดยใช้เทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS)
96. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของกากเบียร์โดยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
97. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของฟางข้าวโดยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
98. คุณค่าทางเศรษฐกิจของลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญในไก่พื้นเมืองไทยภายใต้ระบบการผลิตที่แตกต่างกัน เลขที่รับ 45 ลว. 17 มี.ค. 6 สพพ.
99. การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซและระดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเครื่องมือ Gas Detector, Gas Sampling Pump และ Electronic Nose เลขที่รับ 46 ลว. 18 มี.ค. 65 สพส.
100. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่รับ 47 ลว. 23 มี.ค. 65 สพพ.
101. การจัดทำทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับบุคลากรสายงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 48 ลว. 28 มี.ค. 65 กกจ.
102. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ จังหวัดนครนายก เลขที่รับ 49 ลว. 29 มี.ค. 65
ปศข.2
103. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเสนอของบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เม.ย. 2565

ลำดับที่                                                                                  ชื่อผลงานวิชาการ                                                                     เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
104. คู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 50 ลว. 31 มี.ค. 65

กค.
105. แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล
106. แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา
107. สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่รับ 51 ลว. 5เม.ย. 65
ปศข.3
108. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ
109. การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 52 ลว. 5เม.ย. 65 กกจ.
110. การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการกรณีถึงแก่ความตาย ของกรมปศุสัตว์
111. การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางแอนติเจนของสายพันธุ์วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ O กับไวรัสโรคปากเท้าเปื่อยซีโรไทป์ O/ME-SA/Ind2001
ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย
เลขที่รับ 53 ลว. 7 เม.ย. 65 สสช.
112.

ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 6 เดือน

เลขที่รับ 54 ลว. 7 เม.ย. 65


สอส.
113. ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 12 เดือน
114. ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 18 เดือน
115. ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 22 เดือน
116. การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของหกชุดทดสอบ non-structural protein ELISA สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เลขที่รับ 55 ลว. 18 เม.ย. 65 สสช.
117. การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563  - 2565
เลขที่รับ 56 ลว. 22 เม.ย. 65
ปศข.6
118. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565
119. การพัฒนาสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายและการใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตสุกรขุน เลขที่รับ 57 ลว. 25 เม.ย. 65 สพพ.
120. ลักษณะภายนอก และสมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ และแม่พันธุ์ไก่โรดไทย เลขที่รับ 58 ลว. 25 เม.ย. 65 สพพ.

 

พ.ค. 2565

ลำดับที่                                                                                               ชื่อผลงานวิชาการ                                                                                              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
121. การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีโลหิตในไก่พื้นเมืองไทย เลขที่รับ 59 ลว. 5 พ.ค. 65 สพพ.
122. การศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 60 ลว. 17 พ.ค. 65 กวป.
123. คู่มือการจัดการระบบงานวิจัยและวิชาการของกรมปศุสัตว์

 

มิ.ย. 2565

ลำดับที่                                                                                               ชื่อผลงานวิชาการ                                                                                              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
124. การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซในไก่งวง
เลขที่รับ 61 ลว. 15 มิ.ย. 65 สอส.
125. ผลของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักและข้าวโพดพร้อมฝักหมักในอาหารทีเอ็มอาร์ต่อสมรรถนะการผลิตโคเนื้อลูกผสมบราห์มันพื้นเมืองอายุ 18 เดือน
126. เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมต่อค่าโภชนะที่ย่อยได้และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของข้าวโพดพร้อมฝักหมักในโคเนื้อ
127. การศึกษาค่าโภชนะที่ย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินีมอมบาซาแห้งที่อายุการตัด 30 45 60 และ 75 วันในโคพื้นเมือง
128. ความต้องการพลังงานและโปรตีนสุทธิเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพศผู้ อายุ 28 วัน ถึง 56 วัน
129. คู่มือโรคลัมปี สกินในโค กระบือ และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เลขที่รับ 62 ลว. 21 มิ.ย. 65 สสช.
130. การศึกษาแหล่งความไม่แน่นอนของการวัดอุณหภูมิที่มีผลต่อความใช้ได้ของตู้บ่มเชื้อ เลขที่รับ 63 ลว. 22 มิ.ย. 65 สตส.
131. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ hydrogen peroxide, peracetic acid และ acetic acid ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ด้วยเทคนิค potentiometric titration
132. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2564 เลขที่รับ 64 ลว. 23 มิ.ย. 65 สคบ.
133. การพัฒนาวิธี square wave voltammetry โดยใช้ขั้วไฟฟ้าทำงานที่ดัดแปลงด้วย nickel oxide และ carbon black สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
5-hydroxymethylfurfural ในน้ำผึ้ง
เลขที่รับ 65 ลว. 23 มิ.ย. 65 สสช.
134. การประเมินระดับภูมิคุ้มกันโรคและความคงอยู่ของภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน ในลูกโค ที่ได้รับจากแม่โคหลังคลอด และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลจากการทำวัคซีน ในฟาร์มโคนมจังหวัดชุมพร เลขที่รับ 66 ลว. 30 มิ.ย. 65 ปศข.8
135. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2564

 

ก.ค. 2565

ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
136. การศึกษารอยโรคทางพยาธิวิทยา การกระจายของโรค และระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564 เลขที่รับ 67 ลว. 8 ก.ค. 65
สสช.
137. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตของโคขาวลำพูนของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เลขที่รับ 68 ลว. 8 ก.ค. 65 สพพ.
138. แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ในยุคดิจิทัล เลขที่รับ 69 ลว. 11 ก.ค. 65
สลก.
139. คู่มือการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
140. ผลของสัดส่วนการคุมฝูงพ่อและแม่พันธุ์ต่ออัตราการผสมติดและการฟักออกในไก่ชีท่าพระ เลขที่รับ 70 ลว. 19 ก.ค. 65 
สพพ.
141. การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาลสัตว์ จังหวัดนนทบุรี เลขที่รับ 71 ลว. 21 ก.ค. 65
อยส.
142. การศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่และสุกรที่จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง
143. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรมาตรฐานและฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่รับ 72 ลว. 25 ก.ค. 65
ปศข.6
144. การสำรวจความรู้ และทัศนคติของผู้ประกอบการต่อโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกรในจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ส.ค. 2565

ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ              เลขที่รับ         หนังสือ หน่วยงาน 
145. ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมันในไก่งวง เลขที่รับ 73 ลว. 3 ส.ค. 65
สทช.
146. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อ เป็ด สุกร โค ปลา และกุ้ง จากสถานที่ผลิต และสถานที่ขายอาหารสัตว์ ระหว่างปี 2563 - 2564 เลขที่รับ 74 ลว. 4 ส.ค. 65 อยส.
147. การศึกษางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 - 2565 เลขที่รับ 75 ลว. 5 ส.ค. 65
กผง.
148. การศึกษาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโคเนื้อ
149. การพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 76 ลว. 11 ส.ค. 65
กพร.
150.

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

151. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในจังหวัดมหาสารคาม เลขที่รับ 77 ลว. 15 ส.ค. 65 ปศข.4
152. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของการผลิตเนื้อสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของประเทศไทย ปี 2562 - 2563 เลขที่รับ 78 ลว. 16 ส.ค. 65 สพส.
153. สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของหมูดำกรมปศุสัตว์เพศเมียที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เลขที่รับ 79 ลว. 26 ส.ค. 65 สพพ.
154. การทำนายค่าการย่อยได้ของต้นข้าวโพดพร้อมฝัก ต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักและต้นข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยว โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เลขที่รับ 80 ลว. 26 ส.ค. 65 สอส.
155. การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของไอโอดีนอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ และกลูตารัลดีไฮด์ เลขที่รับ 81 ลว. 30 ส.ค. 65

อยส.
156. การใช้ยาต้านแบคทีเรียในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปต่อการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียในสุกร
157. การศึกษาปริมาณของแอล-คาร์นิทีนในอาหารสัตว์ต่อพ่อพันธุ์สุกร
158. การศึกษาคุณภาพซากและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปห่านหัวสิงโตพ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง เลขที่รับ 82 ลว. 31 ส.ค. 65 สพพ.

 

ก.ย. 2565

ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ              เลขที่รับ                 หนังสือ          หน่วย   งาน 
159. การศึกษาเปรียบเทียบระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกสุด (ETCO2) และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่างวิธีวางยาสลบด้วยเครื่องดมยาสลบ โดยใช้ยานำสลบ Propofol และคงความสลบด้วยก๊าซ Isofurane และวิธีใช้ยาฉีดโดยใช้ยาสลบ Xylazine ผสม
Tiletamine Zolazepam (Zoletil) ในสุนัขเพศเมียที่มารับบริการผ่าตัดทำหมันที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ในปี 2562-2563
เลขที่รับ 83 ลว. 5 ก.ย. 65 กสบ.
160. การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสมสำหรับการทำพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ในประเทศไทย เลขที่รับ 84 ลว. 12 ก.ย. 65 สคบ.
161. การจำแนกเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ระหว่างซีโรไทป์ 1 กับ 14 และซีโรไทป์ 2 กับ 1/2 ด้วยเทคนิค PCR-RFLP เลขที่รับ 85 ลว. 12 ก.ย. 65 สสช.
162. การศึกษารูปแบบและการตัดสินในใจการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในฟาร์มสุกรขุนของประเทศไทย เลขที่รับ 86 ลว. 20 ก.ย. 65 อยส.
163. ความต้องการพลังงานสุทธิและโปรตีนสุทธิเพื่อการเจริญเติบโตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี เพศผู้ อายุ 56 - 84 วัน เลขที่รับ 87 ลว. 20 ก.ย. 65 สอส.
164. ผลการใช้ใบหม่อนแห้งในอาหารอัดเม็ดต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อในไก่เหลืองหางขา เลขที่รับ 88 ลว. 20 ก.ย. 65 สอส.
165. การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานที่ย่อยได้ของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของข้าวโพดสำหรับใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม
166. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิทางเดินอาหารในแพะ จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่รับ 89 ลว. 20 ก.ย. 65 ปศข.2
167. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสัตว์ป่วยตายจากโรคลัมปี สกิน Farmer’s satisfaction to help disaster victim of Lumpy Skin Disease (LSD) เลขที่รับ 90 ลว. 26 ก.ย. 65 กสส.
168. ความต้องการโปรตีนสุทธิของกระบือปลักไทยเพศผู้ อายุ 12-18 เดือน เลขที่รับ 91 ลว. 30 ก.ย. 65 สอส.

 

ต.ค. 2565

ลำดับที่  ชื่อผลงานวิชาการ       เลขที่รับ        หนังสือ       หน่วย   งาน 
169. ศักยภาพของผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรังในการสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เลขที่รับ 92 ลว. 4 ต.ค. 65 ปศข.8
170. การตรวจพบไวรัสกาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กในแพะแคระ (Capra aegagrus hircus) ในประเทศไทย เลขที่รับ 93 ลว. 6 ต.ค. 65 สสช.
171. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่-เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่รับ 94 ลว. 11 ต.ค. 65 ปศข.2

172.

รายงานสัตว์ป่วย : การรักษาโรคมาลาเรียในไก่พันธุ์ซิลกี้ ด้วยยาต้านจุลชีพ Doxycycline เลขที่รับ 95 ลว. 7 ต.ค. 65  กสบ.
173. รายงานสัตว์ป่วย : การรักษาโรคบาดทะยักในสุนัขไทยหลังอานด้วย Human immunoglobulin for Tetanus

174.

การจำแนกชนิดริ้นสกุล Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) จากฟาร์มม้า โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเทคนิค DNA barcoding เลขที่รับ 96 ลว. 19 ต.ค. 65 สสช.
175. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เลขที่รับ 97 ลว. 21 ต.ค. 65  กสบ.
176. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
177. ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จังหวัดน่าน เลขที่รับ 98 ลว. 25 ต.ค. 65   กพก.
178. การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ของชนเผ่าอาข่า กรณีศึกษา พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
179. การศึกษาประสิทธิภาพยางรีดนมวัวต้นแบบร่วมกับฟาร์มโคนม เลขที่รับ 99 ลว. 25 ต.ค. 65  สทป.
180. ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในไก่เนื้อและสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างปี 2563 - 2564 เลขที่รับ 100 ลว. 26 ต.ค. 65 ปศข.2
181. การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร จากโรงฆ่าสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างปี 2563 -2565 เลขที่รับ 101 ลว. 26 ต.ค. 65 ปศข.2
182. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์รุนแรงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เลขที่รับ 102 ลว. 26 ต.ค. 65 กสก.
183. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อไวรัสฝีดาษวานรจากการนำเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ฟันแทะ และสัตว์ตระกูลไพรเมตจากทวีปแอฟริกา เลขที่รับ 103 ลว. 26 ต.ค. 65 กสก.
184. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรคปากและเท้าเปื่อยจากการนำเข้าโคเนื้อจากประเทศเมียนมาผ่านด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี เลขที่รับ 104 ลว. 26 ต.ค. 65 กสก.
185. การสำรวจความชุกและชนิดของเห็บและพยาธิเม็ดเลือดที่นำโดยเห็บในโคเนื้อนำเข้าที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี เลขที่รับ 105 ลว. 26 ต.ค. 65 กสก.
186. การตรวจหาเชื้อไวรัสลัมปีสกินจากพาหะวัตถุที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายโค ผ่านด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เลขที่รับ 106 ลว. 26 ต.ค. 65 กสก.
187. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้าและออกจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2563-2564 เลขที่รับ 107 ลว. 26 ต.ค. 65 กสก.
188. การประเมินระดับภูมิคุ้มกันและผลข้างเคียงภายหลังทำวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ชนิดเชื้อตาย เลขที่รับ 108 ลว. 28 ต.ค. 65 ปศข.2
189. การประเมินความเสี่ยงที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่ขึ้นทะเบียนรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2560 - 2564 เลขที่รับ 109 ลว. 31ต.ค. 65  สตส.
190. คู่มือการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ทางจุลชีววิทยา

 

พ.ย. 2565

 

ลำดับ ที่    ชื่อผลงานวิชาการ                      

            เลขที่รับ         

หนังสือ

  หน่วย   งาน 
191. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, 2565 เลขที่รับ 110 ลว. 3 พ.ย. 65 ปศข.4
192. ประสิทธิผลของการให้ยืมพันธุ์สัตว์สำหรับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่รับ 111 ลว. 9 พ.ย. 65 ปศข.9
193. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 112 ลว. 9 พ.ย. 65 สพพ.
194. การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม เลขที่รับ 113 ลว. 15 พ.ย. 65 ปศข.4
195. การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
196. การศึกษารูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อย เลขที่รับ 114 ลว. 15 พ.ย. 65 ปศข.4
197. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกสับปะรดจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เลขที่รับ 115 ลว. 22 พ.ย. 65 สอส.
198. การบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่ายองค์กรด้วย Active Directory และ DHCP เลขที่รับ 116 ลว. 22 พ.ย. 65 ศทส.
199. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, 2565 เลขที่รับ 117 ลว. 23 พ.ย. 65 ปศข.4
200. การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำนมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, 2562 - 2564
201. ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตไข่ของไก่โรดไทย ไก่โรดไอร์แลนด์เรดและไก่โรดลูกผสม เลขที่รับ 118 ลว. 21 พ.ย. 65 สพพ.
202. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ของเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ เป็ดพันธุ์ปากน้ำ และเป็ดพันธุ์นครปฐมของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
203. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง เลขที่รับ 119 ลว. 25 พ.ย. 65 ปศข.5
204. ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จักทำงบประมาณกรมปศุสัตว์ เลขที่รับ 120 ลว. 29 พ.ย. 65 กผง.
205. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
206. การศึกษาองค์ความรู้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์

 

ธ.ค. 2565

 

ลำดับ ที่    ชื่อผลงานวิชาการ                      

            เลขที่รับ         หนังสือ

  หน่วย   งาน 
207. ผลของการใช้แหนแดงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองลูกผสม เลขที่รับ 121 ลว. 14 ธ.ค. 65 กพก.
208. ผลของน้ำหนักไข่ และอายุต่อประสิทธิภาพการฟักไข่ของไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์
209. แนวทางการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่ใช้ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยจากข้อมูลทางระบาดวิทยาในประเทศไทย เลขที่รับ 122 ลว. 16 ธ.ค. 65 สสช.
210. ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียโดยใช้แอดจูแวนท์ชนิดน้ำในน้ำมันชนิดใหม่ เลขที่รับ 123 ลว. 21 ธ.ค. 65 สทช.
211. การตรวจไวรัสลัมปี สกิน ในตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟินด้วยเทคนิคimmunohistochemistry และ indirect immunofluorescence assay เลขที่รับ 124 ลว. 22 ธ.ค. 65 สทช.
212. การศึกษาระบบการเลี้ยงต่อค่าโลหิตวิทยา ของไก่ชีท่าพระและไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ เลขที่รับ 125 ลว. 28 ธ.ค. 65 สพพ.
213. อิทธิพลของน้ำหนักเข้าฆ่าต่อคุณภาพซากของโคเนื้อพันธุ์ตาก เลขที่รับ 126 ลว. 28 ธ.ค. 65 สพพ.
214. ผลของการใช้แหนแดงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ เลขที่รับ 127 ลว. 29 ธ.ค. 65 กพก.