ม.ค. 2565

เลขทะเบียน      

      ผลงานวิชาการ               

 ชื่อผลงานวิชาการ                หัวหน้า                     โครงการ        หน่วย   งาน   
65(2)-0115-001 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค Malignant catarrhal fever ในแพะและแกะ ภาคตะวันออกของประเทศไทย จิระวุฒิ จันทร์งาม สสช.
65(2)-0206-002 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพะบอร์ที่นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ ภายใต้การเลี้ยงดูของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา แวอับดุลเล๊าะ บาราเฮง สทป.
65(2)-0208-003 การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอสุนัขจากวัตถุพยาน : กรณีศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ สายใจ ชื่นสุข สพพ.
65(2)-0116(2)-004 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2564 กรกมล ธนะกิจศิริ ปศข.2
65(2)-0115-005 การเฝ้าระวังเชิงรุกโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออก ประเทศไทย จิระวุฒิ จันทร์งาม สสช.
65(2)-0312-006 คู่มือการตรวจรับรองระบบ GMP ในสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก สำหรับผู้ตรวจประเมิน วรามล ใช้พานิช สพส.
65(2)-0216(8)-007 การศึกษาสภาพการเลี้ยง วิถีการตลาดและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง สันติ ชิตชลธาร ปศข.8
65(2)-0115-008 การผลิต recombinant nucleocapsid protein ของเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส และศึกษาคุณสมบัติความเป็นแอนติเจนและอิมมูโนเจน ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ สสช.
65(2)-0115-009 คู่มือระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ จิระวุฒิ จันทร์งาม สสช.
65(2)-0214-010 ความต้องการโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและเพื่อการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทยสายอีสานเพศเมีย ระยะเจริญเติบโต จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส.
65(2)-0214-011 ผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis เป็นโพรไบโอติกต่อลักษณะทางชีวเคมีในกระเพาะรูเมนการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของวัตถุดิบอาหารสัตว์และสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อ จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส.
65(2)-0503-012 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ปรีชา จันทรณิธานศรี กกจ.
65(2)-0503-013 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปสุสัตว์ กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปรีชา จันทรณิธานศรี กกจ.
65(2)-0221-014 สมรรถภาพการให้ผลผลิตของแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล (สัตว์พระราชทาน) ภายใต้สภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ธีรวิทย์ ขาวบุบผา กพก.
65(2)-0221-015 สมรรถภาพการให้ผลผลิตของแพะพันธุ์ซาเนน (สัตว์พระราชทาน) ภายใต้สภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ธีรวิทย์ ขาวบุบผา กพก.
65(2)-0221-016 คู่มือ พฤติกรรมและการจัดการการเลี้ยงแพะ ธีรวิทย์ ขาวบุบผา กพก.
65(2)-0115-017 การตรวจหาซาร์โคซีสต์ชนิดติดต่อคนในเนื้อโคด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เด่นพงษ์ สาฆ้อง สสช.

 

ก.พ. 2565

เลขทะเบียน      

      ผลงานวิชาการ               

 ชื่อผลงานวิชาการ                หัวหน้า                     โครงการ        หน่วย   งาน   
65(2)-0115-018 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกและผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขด้วยวิธี direct fluorescent antibody test ชญานี เจนพานิชย์ สสช.
65(2)-0211-019 การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นรภัทร อ่อนคลาย  กสส. 
65(2)-0211-020 การศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย  นรภัทร อ่อนคลาย กสส. 
65(2)-0211-021 คู่มือการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ นรภัทร อ่อนคลาย กสส.
65(2)-0216(1)-022 การสำรวจพฤติกรรมการใช้เครื่องรีดนมในฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมแก่สมาชิกของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ อามีนา แสงจันทร์ ปศข.1
65(2)-0423-023  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเงี้ยวในเชิงอุตสาหกรรม กันยวิชญ์ กันจินะ กผส. 
65(2)-0206-024 กราฟการเจริญเติบโตของกระบือปลักภายใต้การเลี้ยงในทุ่งหญ้า จังหวัดนครพนม สมัย ศรีหาญ สพพ.
65(2)-0304-025 การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่มไพรีทรอยด์ในไขมันสัตว์ด้วยวิธี Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry วิภาดา สิริสมภพชัย สตส.
65(2)-0304-026 คู่มือแนวทางการพิจารณาความถูกต้องใช้ได้และความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและสารปนเปื้อนโลหะหนักในสินค้าปศุสัตว์ วิภาดา สิริสมภพชัย สตส.
65(2)-0304-027 การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร glyphosate, glufosinate และ AMPA ในกากถั่วเหลืองและเนื้อสัตว์โดยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry วิภาดา สิริสมภพชัย สตส.
65(2)-0208-028 ผลของการเสริมสารแกมมา-โอรีซานอลต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งและรูปแบบของโปรตีนในอสุจิโคเนื้อ จรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์ สทป.
65(2)-0216(4)-029 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดหนองบัวลำภู ฐิตินันท์ วิเศษวงศา ปศข.4
65(2)-0206-030 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะพันธุ์บอร์เพศเมียหลังหย่านม ถึงอายุ ๙ เดือนที่ได้รับโปรตีนปริมาณที่แตกต่างกัน บัญชา สืบสีมา สพพ.

 

มี.ค. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ              

 ชื่อผลงานวิชาการ                หัวหน้า             โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0216(3)-031 สภาพการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของผู้เลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map ในจังหวัดนครราชสีมา มังกร บุญคำ ปศข.3
65(2)-0115-032 แนวโน้มของความไวต่อยาต้านจุลชีพและรูปแบบการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนมในภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ สายุทธิ บุญสังข์ สสช.
65(2)-0216(8)-033 การศึกษาสภาพการผลิตและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดนัยศักดิ์ เย็นใจ ปศข.8
65(2)-0208-034 ผลของจีโนไทป์โคนมเพศเมียต่อการประเมินค่าพันธุกรรมจีโนมในประชากรโคนมไทย ภัทรพล สำเร็จดี สทป.
65(2)-0312-035 การศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์กับขั้นตอนการล้างตีนไก่ ในโรงฆ่าไก่เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ประวีณ บุญวัชรชัย สพส.
65(2)-0312-036 การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซและระดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเครื่องมือ Gas Detector, Gas Sampling Pump และ Electronic Nose ณัฎฐามณี พรมใบเงิน สพส.
65(2)-0114(4)-037 การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2561 - 2563 เกศวดี โคตรภูเวียง ปศข.4
65(2)-0114(4)-038 คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่าง 2561 - 2563 เกศวดี โคตรภูเวียง ปศข.4
65(2)-0114(4)-039 ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 รัชนิดา ยิ่งดอน ปศข.4
65(2)-0216(7)-040 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กฤษฎิ์ ทองศิริวรรณ ปศข.7
65(2)-0304-041 การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาจำนวนโซมาติกเซลล์ในน้ำนมโคดิบโดยเทคนิค Flow cytometry ปารัช ขุนพรม สตส.
65(2)-0214-042 ความต้องการโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและเพื่อการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้เพศผู้  (๑) ระยะเจริญเติบโต คมสัน ทะกัน สอส.
65(2)-0105-043 การศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลลาในโคนมในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปี 2563 อาภาพร บุญสุวรรณ สคบ.

เม.ย. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ              

 ชื่อผลงานวิชาการ                หัวหน้า             โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0116(1)-044 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโคนมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชัชรี นิยโมสถ ปศข.1
65(2)-0105-045 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลลาในโคนมโดยใช้ตัวอย่างน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ปี 2564 วัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง สคบ.
65(2)-0206-046 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ในโคเนื้อของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ กานต์ธิดา ใจดี สพพ.

 

พ.ค. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ              

 ชื่อผลงานวิชาการ                หัวหน้า             โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0116(3)-047 รายงานสัตว์ป่วย : การตายเฉียบพลันของโคและกระบือจากการกินใบยางพารา พิศิษฐ์ สุภาพ ปศข.3
65(2)-0116(3)-048 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2564 เบญญา เบญจศรีรักษ์ ปศข.3
65(2)-0105-049 การวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดไข้หวัดนกของประเทศไทย วรธิดา แสงรัตน์ สคบ.
65(2)-0115-050 การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพและการตรวจหาการสร้างเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ขยายการดื้อยากลุ่ม beta-lactams ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากน้ำนมโคดิบในภาคตะวันตกของประเทศไทย กิตติยา ไพบูลย์กุลกร สสช.

 

มิ.ย. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ              

 ชื่อผลงานวิชาการ                หัวหน้า             โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0115-051
การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระหว่างสายพันธุ์วัคซีนและสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทย โดยวิธี RT-qPCR ประกิต บุญพรประเสริฐ สสช.
65(2)-0304-052 การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ hydrogen peroxide, peracetic acid และ acetic acid ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ด้วยเทคนิค potentiometric titration นายนฤเบศ เนินทอง สตส.

 

ก.ค. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ       

                                                ชื่อผลงานวิชาการ                                                                หัวหน้า          โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0206-053 การขุนกระบือปลักรุ่นในระยะสั้นโดยใช้อาหารผสมครบส่วน ยุทธนา สรึมงาม สพพ.
65(2)-0501-054 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ในยุคดิจิทัล พิจารณา สามนจิตติ สลก.
65(2)-0501-055 คู่มือการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง พิจารณา สามนจิตติ สลก.
65(2)-0206-056 การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ภัทรียา มาแสวง สพพ.
65(2)-0322-057 การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาลสัตว์ จังหวัดนนทบุรี พัสวี ภัคพงศ์ อยส.
65(2)-0322-058 การศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่และสุกรที่จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พอใจ รัตนปนัดดา อยส.
65(2)-0206-059 การเสริมใบหม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ของไก่ลูกผสมโรดไทย - ตำห่วง        อนุสรณ์ ธิโนวงค์ สพพ.
65(2)-0206-060 สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแพะพื้นเมืองภาคใต้เพศเมียที่เลี้ยงในศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม สพพ.
65(2)-0116(5)-061 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภัทรพงศ์ จักรทอง ปศข.5
65(2)-0116(5)-062 ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วทันยา ธนวิโรจน์กุล ปศข.5
65(2)-0116(4)-063 การคัดเลือกแอนติเจนสำหรับตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลในซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ และไก่พื้นเมือง โดยวิธี Hemagglutination Inhibition ชลดา ทองดี ปศข.4

 

ส.ค. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ       

                                                ชื่อผลงานวิชาการ                                                                หัวหน้า              โครงการ       หน่วย   งาน   
65(2)-0416(4)-064 สภาพการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สด ศรีวรมย์ ปศข.4
65(2)-0322-065 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อ เป็ด สุกร โค ปลา และกุ้ง จากสถานที่ผลิตและสถานที่ขายอาหารสัตว์ ระหว่างปี 2563 - 2564 ธีระยุทธ สุทธิจักร์ อยส.
65(2)-0509-066 การศึกษางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 - 2565 สมาร์ท บุญขันธ์ กผง.
65(2)-0509-067 การศึกษาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโคเนื้อ สมาร์ท บุญขันธ์ กผง.
65(2)-0312-068 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของการผลิตเนื้อสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของประเทศไทย ปี 2562 - 2563 ปริญญา เชียรวิชัย สพส.
65(2)-0115-069 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญในประเทศไทย (Important zoonotic diseases in Thailand) สมชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ สสช.
65(2)-0115-070 ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรควัณโรคเทียมในแพะในภาคใต้ตอนล่างของประทศไทย ระหว่างปี 2561 - 2562 อิสระ สิริกนก สสช.
65(2)-0322-071 การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของไอโอดีนอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ และกลูตารัลดีไฮด์ ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี อยส.
65(2)-0322-072 การใช้ยาต้านแบคทีเรียในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปต่อการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียในสุกร โสมศจี ศิวิลัยกุล อยส.
65(2)-0322-073 การศึกษาปริมาณของแอล-คาร์นิทีนในอาหารสัตว์ต่อพ่อพันธุ์สุกร โสมศจี ศิวิลัยกุล อยส.

 

ก.ย. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ       

                                                ชื่อผลงานวิชาการ                                                                หัวหน้า          โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0214-074 ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของข้าวเปลือก 4 สายพันธุ์ในไก่ประดู่หางดำ (Metabolizable Energy of Four Paddy Rice in Pradu Hangdam Chicken) พิเชษฐ์ จันทร์เป็ง สอส.
65(2)-0105-075 คู่มือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญในสุกร (Manual of Swine Bacterial Diseases) สมพงษ์ จันทะหาร สสช.
65(2)-0322-075 การศึกษารูปแบบและการตัดสินในใจการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในฟาร์มสุกรขุนของประเทศไทย สุชนา สุขกลัด อยส.
65(2)-0216(8)-076 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการผลิตสุกรขุน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 นิสารัตน์ เพ็ชรหนู ปศข.8
65(2)-0107-077 ความคุ้มโรคแรกเริ่มและระยะคุ้มโรคของวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมัน วรพร ปู่สูงเนิน สทช.
65(2)-0416(8)-078 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ประกอบธุรกิจไข่ไก่จากข้อมูลการเคลื่อนย้ายไข่ไก่เข้าและออกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 - พฤษภาคม 2564 สมสมร เพชรแสง ปศข.8
65(2)-0107-079 การเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน สายพันธุ์ท้องถิ่น ในเซลล์ไลน์ MDBK ภาวนา ทศพิทักษ์กุล สทช.

 

ต.ค. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ       

                                                ชื่อผลงานวิชาการ                                                                หัวหน้า          โครงการ   หน่วย   งาน   
65(2)-0116(1)-080 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 พชรมน ทองเฟื่อง ปศข.1
65(2)-0416(2)-081 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมพร ภิเศก ปศข.2
65(2)-0206-082 สมรรถภาพการผลิตเป็ดเทศกบินทร์บุรีภายใต้สภาพการเลี้ยงของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม ธนกฤต คำสมหมาย สพพ.

 

พ.ย. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ       

                                                ชื่อผลงานวิชาการ                                                                หัวหน้า              โครงการ        หน่วย   งาน   
65(2)-0116(4)-083 การระบาดของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือ และความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคของเกษตรกรในพื้นที่เกิดโรคในจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 อัญชลี คำใสย์ ปศข.4
65(2)-0503-084 การจัดทำทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับบุคลากรสายงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ธัญนันท์ สินชัย กกจ.
65(2)-0116(6)-085 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่ฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อังคณา ขันทะบุตร ปศข.6
65(2)-0116(6)-086

การประเมินความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment)

ดำรงศักดิ์ ทาทอง ปศข.6
65(2)-0116(6)-087 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สาวิตรี เรียนไธสง ปศข.6
65(2)-0116(6)-088 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 - 2564 ดำรงศักดิ์ ทาทอง ปศข.6
65(2)-0107-089 เปรียบเทียบความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีในเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ หลังการฉีดวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมัน วรพร ปู่สูงเนิน สทช.
65(2)-0525-090 คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB) ของกรมปศุสัตว์ สำหรับผู้รับบริการ ชบาไพร บรรพต กวป.
65(2)-0506-091 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สุดารัตน์ เชาวลิต สพพ.
65(2)-0502-092 แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล ปรารถนา อุนทะอ่อน กค.
65(2)-0502-093 แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา ปรารถนา อุนทะอ่อน กค.
65(2)-0206-094 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ในระบบการผลิตแบบประณีตและไม่ประณีตภายใต้สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย ศิริพร ตงศิริ สพพ.
65(2)-0206-095 คุณค่าทางเศรษฐกิจของลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญในไก่พื้นเมืองไทยภายใต้ระบบการผลิตที่แตกต่างกัน ศิริพร ตงศิริ สพพ.
65(2)-0216(4)-096 การศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น อาทิตย์ หาญสุริย์ ปศข.4
65(2)-0216(4)-097 ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อาทิตย์ หาญสุริย์ ปศข.4
65(2)-0120-098 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคลัมปีสกิน ของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ขวัญระมิงค์ กุญชร กสก.
65(2)-0120-099 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคและกระบือ เข้าและออกจังหวัดอุบลราชบุรี ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ยศสรัล ชาลาอาดิศัย กสก.
65(2)-0502-100 คู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ สมร ธีรประทีป กค.
65(2)-0510-101 การพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ จตุพร ปัดถา กพร.
65(2)-0510-102 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จตุพร ปัดถา กพร.
65(2)-0214-103 ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของเป็ดเทศกบินทร์บุรีระยะแรกเกิดถึง 28 วัน ธนกฤต อ่อนจันทร์ สอส.
65(2)-0214-104 ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรีระยะแรกเกิดถึง 28 วัน ธนกฤต อ่อนจันทร์ สอส.
65(2)-0214-105 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าเนเปียร์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ เยาวลักษณ์ แหม่งปัง สอส.
65(2)-0214-106 การทดสอบสูตรอาหารจิ้งหรีดทองแดงลายที่มีระดับพลังงานที่แตกต่างกัน กนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ สอส.
65(2)-0214-107 การศึกษาค่าการย่อยได้ปรากฏของโภชนะของฟักทองในอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เจษฎา ศักดี สอส.
65(2)-0214-108 ผลของการใช้ฟักทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและผลผลิตซากของไก่ประดู่ห่างดำเชียงใหม่ เจษฎา ศักดี สอส. 
65(2)-0416(7)-109 การศึกษาความพร้อมในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ธนภัทร ช้างนิ่ม ปศข.7
65(2)-0216(1)-110 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำนมดิบในถังนมรวมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - มกราคม 2565 ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ ปศข.1
65(2)-0503-111 การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ บุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์ กกจ.
65(2)-0503-112 การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการกรณีถึงแก่ความตาย ของกรมปศุสัตว์ บุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์ กกจ.
65(2)-0116(5)-113 เครือข่ายทางสังคมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย บรรจง อาจคำ  ปศข.5
65(2)-0116(8)-114 ความชุกทางซีรัมวิทยา ปัจจัยเสี่ยง และลักษณะอาการแสดงของโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2562 - 2565 วงศพัทธ์ จันไชยยศ ปศข.8
65(2)-0116(8)-115 ความชุกและความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไมโครฟิลาเรียในกระแสเลือดโคนม และสุนัข/แมว พื้นที่จังหวัดชุมพร อิสมาแอล ยุมาดีน  ปศข.8
65(2)-0214-116 การศึกษาคุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ของข้าวโพดพร้อมฝักที่มีสายพันธุ์และอายุการตัดแตกต่างกัน ณัฐพงษ์ หม้อทอง สอส.
65(2)-0214-117 การศึกษาระยะเมล็ดเป็นแป้ง (%milk line) ของข้าวโพดอาหารสัตว์ต่อโภชนะทางด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ณัฐพงษ์ หม้อทอง สอส.
65(2)-0208-118 การศึกษาเปรียบเทียบการย้ายฝากตัวอ่อนแพะชนิดตัวอ่อนสดและตัวอ่อนแช่แข็งจากการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกาย พิงค์ลานนา กุญชร สทป.
65(2)-0208-119 ผลของโปรแกรมกระตุ้นการตกไข่หลายใบต่อปริมาณ คุณภาพของโอโอไซต์และตัวอ่อน ด้วยวิธี LOPU-IVP ในแม่แพะตัวให้ อรรถพล พรประไพ สทป.
65(2)-0214-120 การศึกษาระดับการใช้ถั่วท่าพระสไตโลในสูตรอาหารผสมครบส่วนเลี้ยงโคพื้นเมืองต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะและต้นทุนในการผลิต ศุภกิจ สุนาโท สอส.
65(2)-0214-121 การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมชาร์โรเลส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมครบส่วนที่มีเปลือกมันสำปะหลังหรือกากมันสำปะหลัง ศุภกิจ สุนาโท สอส.
65(2)-0216(6)-122 ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จุฑามาศ โตมะนิตย์ ปศข.6
65(2)-0116(8)-123 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือดโครีดนม จังหวัดชุมพร กำชัย กิจศิลป ปศข.8
65(2)-0116(8)-124 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือน มกราคม 2563 – ธันวาคม 2564 ขวัญกมล ปักการะโน ปศข.8
65(2)-0116(2)-125 ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 เชษฐากฤช ดาราพงศ์ ปศข.2
65(2)-0416(8)-126 การศึกษาความรู้และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 จินตนา ตันเวชศิลป์ ปศข.8
65(2)-0416(8)-127 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ปี 2564 จินตนา ตันเวชศิลป์ ปศข.8

 

ธ.ค. 2565

เลขทะเบียน    

      ผลงานวิชาการ       

                                                ชื่อผลงานวิชาการ                                                       

       หัวหน้า            โครงการ    

  หน่วย   งาน   
65(2)-0116(4)-128 ความรู้และพฤติกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อการแจ้งสุกรที่สงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, 2564 ภูมินทร์ สุมามาลย์
ปศข.4 
65(2)-0116(4)-129 ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เชิงพื้นที่และเวลาในจังหวัดร้อยเอ็ดในระหว่างปี 2559-2563 ภูมินทร์ สุมามาลย์ ปศข.4
65(2)-0416(2)-130 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ จังหวัดนครนายก จ.อ.ภากรรักข์ บำรุงพงษ์ ปศข.2
65(2)-0416(2)-131 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเสนอของบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อ.ภากรรักข์ บำรุงพงษ์ ปศข.2
65(2)-0206-132 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์ ปภาวรรณ กรมรินทร์ สพพ.
65(2)-0206-133 อัตราการเจริญเติบโตและสมรรถภาพการให้ผลผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ลาร์จไวท์และดูร็อคของกรมปศุสัตว์ ปภาวรรณ กรมรินทร์ สพพ.
65(2)-0518-134 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DlD-eLog) ภาณุตา บุนนาค ศทส.
65(2)-0518-135 การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สุวรรณี กาญจนภูสิต ศทส.
65(2)-0518-136 การพัฒนาระบบตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์ สุวรรณี กาญจนภูสิต ศทส.
65(2)-0509-137 ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณกรมปศุสัตว์ บุรินทร์ ศูนย์พลอย กผง.
65(2)-0509-138 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ภคพร ธีระจันทร์ กผง.
65(2)-0509-139 การศึกษาองค์ความรู้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว กผง.
65(2)-0116(5)-140 รายงานสัตว์ป่วย : โรคลำไส้อักเสบถ่ายเป็นมูกเลือดจากการติดเชื้อ Clostridium perfringens type A ในโคเนื้อจำนวน 4 ตัว ชัชวาลย์ ชนะงาม ปศข.5
65(2)-0206-141 เปอร์เซ็นต์ซาก และไขมันในช่องท้องของแพะซาเนนเพศผู้ขุน ภควรรณ ประภาวัต สพพ.
65(2)-0208-142 รูปแบบของยีน melanocortin-1 receptor (MC1R) ต่อการแสดงออกของสีขนในโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล สทป.
65(2)-0115-143 การพัฒนาวิธี PCR- RFLP สำหรับตรวจหาและจำแนกเชื้อ Plasmodium spp. และเชื้อ Leucocytozoon spp. จากตัวอย่างเลือดไก่ในประเทศไทย ทวีวัฒน์ ดีมะการ สสช.
65(2)-0115-144 คู่มือการชันสูตรและวินิจฉัยโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ชัยวลัญช์ ตุนาค สสช.