แบบฟอร์มที่ 1  ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ     รายละเอียด   

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน     รายละเอียด    

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน (รอบ 6 เดือน)     รายละเอียด   

 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน (รอบ 12 เดือน)     รายละเอียด      

                  - ภาพการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

                  - ภาพงานประกาศมอบรางวัลผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในงานวันคล้ายสถาปนากรมปศุสัตว์

 

แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)     รายละเอียด   

แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     รายละเอียด