บทความผู้เชี่ยวชาญฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

(เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

 

 ที่   เรื่อง ผู้เขียน
1. Microcarrier technology เทคโนโลยีถ่างคอขวดของ adhernt cell ผชช.สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล
2. ต้นทุนสุกรขุน ประจำเดือน สิงหาคม 2021 ผชช.วิศาล ศรีสุริยะ
3. การยอมรับและความเป็นไปได้ในการใช้ Autogenous vaccine ในประเทศไทย ผชช.อนันต์ ท้าวเพชร
4. การตลาดภาครัฐสมัยใหม่ ผชช.อนันต์ ท้าวเพชร
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทด้านการเกษตร การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาการเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ผชช.อนันต์ ท้าวเพชร
6. กรณีศึกษา คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาพบยา Nicarbazin ตกค้าง ผชช.ศศิ เจริญพจน์
7. การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสามัญ (Generic drugs) เทียบกับยาต้นแบบ (Original or Refernce drugs) ผชช.ศศิ เจริญพจน์
8. ข้อควรพิจารณาในการควบคุมคุณภาพยาสำหรับผสมอาหารสัตว์ในประเทศไทย ผชช.ศศิ เจริญพจน์