บทความผู้เชี่ยวชาญฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

 ที่     เรื่อง  ผู้เขียน
1  ทิศทางการปรับตัวและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียน  ผู้เชี่ยวชาญกิตติ กุบแก้ว
 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA  ผู้เชี่ยวชาญกิตติ กุบแก้ว
 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส.  ผู้เชี่ยวชาญกิตติ กุบแก้ว
 การนำระบบ HACCP ไปใช้เพื่อควบคุมเชื้อซัลโมเนลล่า  ผู้เชี่ยวชาญคชาภรณ์ เต็มยอด
 แนวทางการจัดระบบ GMP และ HACCP ฉบับใหม่ของ CODEX  ผู้เชี่ยวชาญคชาภรณ์ เต็มยอด
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเชื้อซัลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการส่งออก  ผู้เชี่ยวชาญคชาภรณ์ เต็มยอด
 วัตถุดิบอาหารสัตว์จากถั่วเขียว  ผู้เชี่ยวชาญจันทกานต์ อรณนันท์
 วัตถุดิบอาหารสัตว์จากถั่วแระญี่ปุ่น  ผู้เชี่ยวชาญจันทกานต์ อรณนันท์
 วัตถุดิบอาหารสัตว์จากถั่วเหลือง  ผู้เชี่ยวชาญจันทกานต์ อรณนันท์
10   บทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย  ผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย
11  ค้างคาว  ผู้เชี่ยวชาญดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
12  ผึ้งชันโรง  ผู้เชี่ยวชาญดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
13  ศัตรูจิ้งหรีด  ผู้เชี่ยวชาญดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
14  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด  ผู้เชี่ยวชาญธนิดา หรินทรานนท์
15  ขยะอาหาร  ผู้เชี่ยวชาญธนิดา หรินทรานนท์
16  Stem cell  ผู้เชี่ยวชาญภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง
17  ความผิดปกติของโครโมโซม  ผู้เชี่ยวชาญภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง
18  เซลล์พันธุศาสตร์ (Cytogentic)  ผู้เชี่ยวชาญภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง
19  โรคทางปรสิตในกล้ามเนื้อสุกรที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน  ผู้เชี่ยวชาญมนทกานติ์ จิระธันห์
20  การคำนวณปริมารการกินวัตถุแห้งสำหรับการเลี้ยงโคแบบแทะเล็มหมุนเวียน  ผู้เชี่ยวชาญวิทยา สุมามาลย์
21  การจัดการอาหารโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูง  ผู้เชี่ยวชาญวิทยา สุมามาลย์
22  วิธีการวัดผลผลิตหญ้าสำหรับการปล่อยแทะเล็มแบบหมุนเวียน  ผู้เชี่ยวชาญวิทยา สุมามาลย์
23  ต้นทุนสุกรขุน ประจำเดือน มีนาคม 2021  ผู้เชี่ยวชาญวิศาล ศรีสุริยะ
24  ต้นทุนสุกรขุน ประจำเดือน เมษายน 2021  ผู้เชี่ยวชาญวิศาล ศรีสุริยะ
25  Veterinary Medicinal Product Control in Thailand  ผู้เชี่ยวชาญศศิ เจริญพจ
26  นิยามศัพท์และความสำคัญของสารฆ่าเชื้อในการปศุส้ตว์  ผู้เชี่ยวชาญศศิ เจริญพจ
27  สารออร์แกโนคลอรีนกับไข่เป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดอยุธยา  ผู้เชี่ยวชาญสนทนา มิมะพันธุ์
28  สารออร์แกโนคลอรีนกับไข่เป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดอ่างทอง  ผู้เชี่ยวชาญสนทนา มิมะพันธุ์
29  วงจรชีวิตของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในเซลล์ (1)  ผู้เชี่ยวชาญสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล
32  การดำเนินการกับความไม่สอดคล้อง (Nonconformity)  ผู้เชี่ยวชาญสมชาย วงศ์สมุทร
33  การตรวจพิสูจน์ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ในสัตว์ -final 2  ผู้เชี่ยวชาญสายใจ ชื่นสุข
34  ความหลากหลายทางชีวภาพ final 2  ผู้เชี่ยวชาญสายใจ ชื่นสุข
35  โรค BLAD -final 2  ผู้เชี่ยวชาญสายใจ ชื่นสุข
36  การดำเนินการเมื่อมีของติดเชื้อหกในห้องปฏิบัติการ บทความของ ผชช.อนันต์ ท้าวเพชร   ผู้เชี่ยวชาญอนันต์ ท้าวเพชร
37  สถานที่ผลิตวัคซีนสำรับสัตว์ บทความของ ผชช.อนันต์ ท้าวเพชร   ผู้เชี่ยวชาญอนันต์ ท้าวเพชร
38  หลักการป้องกันการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ บทความของ ผชช.อนันต์ ท้าวเพชร   ผู้เชี่ยวชาญอนันต์ ท้าวเพชร