ที่  เรื่อง
1.   การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรที่มีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าในการลงทุน
2. ผลการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไทย
3. การสร้างสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายของกรมปศุสัตว์ 1. ลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรลูกผสมดูร็อค 75% เปียแตรง 25%
4. การติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในไข่เป็ดไล่ทุ่งและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
5. ความรู้พื้นฐานด้านชีวโมเลกุล : เซลล์สัตว์และโครงสร้างของเซลล์ (Animal cell and structure)
6. ความรู้พื้นฐานด้านชีวโมเลกุล : โครโมโซม (Chromosome)
7. โรคทางพันธุกรรมในสัตว์ (Genetic Disorders in Animals)
8. การใช้เครื่องมืออัลตราซาวน์ในการตรวจระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย
9. การเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์
10. การศึกษาเชื้อเลปโตสไปรา สายพันธุ์ที่พบในโคและสุกรในประเทศไทย
 11.  กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS)
12. โรค Complex vertebral malformation (CMV)
13. ความรู้พื้นฐานด้านชีวโมเลกุล : ดีเอ็นเอ (DNA)