Hits: 45

ความเข้มข้นของอสุจิในหลอดบรรจุน้ำเชื้อชนิด medium straw และชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการผสมเทียมต่อระยะเวลาการมีชีวิตของอสุจิภายหลังการละลาย