Category: ข้อมูลองค์กร
Created on Thursday, 03 April 2014 17:00
Last Updated on Friday, 20 March 2015 06:37
Published on Thursday, 03 April 2014 17:00
Hits: 2822

 

                      หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

     1. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัย/วิชาการด้านการปศุสัตว์

    2. พัฒนานักวิจัย งานวิจัย และนวัตกรรมของกรมปศุสัตว์
    3. บริหารงานวิจัย/วิชาการด้านการปศุสัตว์

    4. ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

    5. เป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและวิชาการแก่อธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้บริหารระดับสูง ในการกำหนดยุทธศาสตร์

        แผนกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาด้านการปศุสัตว์และเกษตรกร

    6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

<             Home                  Arrow TOP                     Site Map               >

                                                         ข้อมูลองค์กร         กลับผังเว็บไซต์