นายสัตวแพทย์วุฒิพงษ์  อินทรธรรม

ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

เบอร์ภายใน 1131

 


นายสัตวแพทย์วิศาล ศรีสุริยะ

ผชช. วิศาล ศรีสุริยะ

ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์สุกร

เบอร์ภายใน 1119


 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 นางวันทนา จันทร์เพ็ชร

นางวันทนา จันทร์เพ็ช

 พนักงานห้องทดลอง

เบอร์ติดต่อภายใน 1332

 

 

 

 

 

นางสาวณัฏฐณิชา พรหมคำ 

เจ้าพนักงานธุรการ

  เบอร์ติดต่อภายใน 1332   

 

 

 

 

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ

  

 

 


 

ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน

และงบประมาณการวิจัยนวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์

 

 

 

นางรัฐฐา  ธำรงโอภาส

นางรัฐฐา ธำรงโอภาส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อภายใน 4342

 

นายณัฐพงศ์ ผลาชิต

นายณัฐพงศ์ ผลาชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อภายใน 4342

นางวิลาสินี จงกล

นางวิลาสินี จงกล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อภายใน 4342