131490545 228762885436230 2130221684940832988 น

วันที่ 18 ธ.ค.63 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ดร. แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ และนางรัฐฐา ธำรงโอภาส กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างขอบเขตการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการให้ข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอจากที่ปรึกษา 3 ทีม และพิจารณาคัดเลือกเหลือ 1 ทีม จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และนัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตในวันพุธที่ 23 ธ.ค.63
 
131670426 228762938769558 7029291939640731511 น 131965800 228763068769545 220550764630216293 น