195514060 338300497815801 8438304857003208773 n

ณ 2 มิ.ย.64 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์(ส่วนกลาง ) ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.รวมจำนวน 760 โด๊ส
-วันที่ 2 มิ.ย.64 เจ้าหน้าที่ 350 คน
-วันที่ 4 สิ.ย.64 เจ้าหน้าที่ 410 คน
รอบสองวันที่ 29 มิ.ย.และ 1 ก.ค.64
กรมปศุสัตว์ได้มอบผลิตภัณฑ์นม และน้ำดื่มแก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

191092796 334465091532675 2383394457662738095 n

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ประชุมเพื่อชี้แจ้งรับทราบ นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดย ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ เป็นประธานประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25631209 1

 

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LIVE ทั่วประเทศ) พร้อมด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
     เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
     1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
     2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
     3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
     4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
     5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
     6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ
 

23037

           เจ้าหน้าที่ กวป. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ

5

ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพผลของงานให้บรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์